ข้อมูลผู้ขายทั่วไปทั้งหมด
ค้นหาข้อมูลผู้ขาย

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีข้อมูลผู้ขายทั้งสิ้น 1935 ราย

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ม.ค.54 มีจำนวน ท่าน 


ลำดับ
รหัส
ผู้ขาย
รหัส
กรม
เลขภาษี
เลขบัญชี
ธนาคาร
ชื่อผู้ขาย
สถานะ
1
VA31800000
0208
4101032502
0882110665
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
2
VA30700000
0208
2030700000
4291000116
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
3
VA15800000
0208
2015800000
0596010990
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
4
VA15100000
0208
2015100000
2041085010
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
5
VA14000000
0208
4101034926
1612355071
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
6
VA11600000
0208
4191000108
1471036367
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
7
VA11300000
0208
4101030041
0151328366
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
8
VA11300000
0208
4101030041
0151328366
เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
9
VA10900000
0208
4461000074
4090776910
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
10
V811500000
0208
4030011654
0206048114
เงินทุนหมุนเวียน โรงงานแบตเตอรี่ทหาร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
11
V800800000
0208
4101033561
0456074341
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
12
V190800000
0208
1900800000
0396032672
รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
13
V160700016
0208
1600700016
1371094829
เรือนจำกลางคลองเปรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
14
V150900000
0208
4101032021
0271049111
กรุงเทพมหานคร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
15
9000294963
0208
3110401224582
0572028678
บ้านสะอาด โดยนายผดุงศักดิ์ ไวศยกูลกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
16
9000290440
0208
3119900296528
6142150873
ร้าน วีแกน กรุ๊ฟ โดยนายสุภกิจ วนิชกุลพิทักษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
17
9000289630
0208
3101203214760
4222437151
ร้าน สกายไลน์ เซลล์ โดยนายเลิศปัญญา เดชะคำ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
18
9000288963
0208
3101800324191
1655542023
นายจีรศักดิ์ พูลศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
19
9000288117
0208
3100202134010
0380293449
นางสาวพานิช อัญญเวชสัมฤทธิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
20
9000285688
0208
3120100677812
7950144777
ร้านนินจา ช้อป โดยนางสาวเริ่มรำไพ โรจนกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
21
9000283402
0208
3120500040811
3062264892
ร้าน บี.ที.เค.เอ็น.โปรเจ็คท์ โดยนางบรรเทิง พรเจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
22
9000282254
0208
3100905710006
1300678230
นางสาวชีวารัตน์ เอราวัณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
23
9000280795
0208
3610300042255
3492546628
นายทองแดง เรื่อศรีจันทร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
24
9000275573
0208
3101200050553
0392566422
ร้านเอ็ม.ที.เซอร์วิส เทรดดิ้ง โดยนายสุรชัย เนื่องจากนาค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
25
9000265968
0208
3450300409118
2482113073
นางอรวรรณ แฉล้มขันธ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
26
9000257412
0208
3969900284751
0612552204
ร้านตลาดเก่าก๊อปปี้ โดยนายสืบสกุล หะยีมะสาและ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
27
9000248596
0208
3720400054289
3422293782
นายกฤศ สีพรหม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
28
9000248411
0208
3301201348406
7792133619
ร้าน ส.ศิริการพิมพ์ โดย นางศิริกร นิลนวล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
29
9000246102
0208
3250700109237
1872155702
ร้านธนาสุวรรณ โดย น.ส.เพ็ญศรี ต่างพันธ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
30
9000242919
0208
3650101156463
1572019725
นางสาวเบญมาภรณ์ สวยเจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
31
9000238354
0208
1100700895938
7870070394
บี บี พาณิชย์ โดยนางสาวศานต์ฤทัย พุ่มเพ็ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
32
9000237199
0208
1103700360361
0217044882
แสงเจริญ ฮาร์ดแวร์ โดยนางสาวอัจฉราพร จั่นสกุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
33
9000235900
0208
5411400022735
4054284023
ทรัพย์มงคลมอเตอร์ โดยนางเช็ง ภัทรธัญญโชติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
34
9000234078
0208
3721000351856
5150080276
นายบุญเสริม พุ่มเพ็ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
35
9000230182
0208
1101401205060
2292062466
ร้าน ปานกวี โดยนางสาวภัสกรณ์ เมืองสุข
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
36
9000229313
0208
3669800158251
7870058475
ร้านมนต์รวีพาณิชย์ โดยนางมนต์รวี จันทร์หลวงบุตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
37
9000228786
0208
3509900231112
7870058483
สุรเดชการค้า โดยนายสุรเดช จันทร์หลวงบุตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
38
9000227448
0208
3101202143621
0892766290
แอลเอช แอดเซสโซรี่ ซัพพลาย โดยน.ส.สิริกร นวยฮา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
39
9000227372
0208
1869800001531
1352243339
นางสาวอังคณา โบราณบุปผา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
40
9000225907
0208
3430301011711
5514081043
ร้านวชิรวัทน์ บริการ โดย นายวชิรวัทน์ สร้อยจรุงณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
41
9000224064
0208
3120600924819
020016584201
นางอรุณ บุศย์สุวรรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
42
9000223985
0208
3940200223824
4560365019
อู่ภัทรการช่าง โดยนางภัททิรา สาลีผล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
43
9000222438
0208
3100503349961
1052643436
ชาญชัยการค้า โดยนายชาญ สร้อยสนธิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
44
9000217482
0208
3410101230339
4013035952
ร้านทริปเปิลเอ็น ออโต้พาร์ท โดยนางสายหยุด อึ๊งสวัสดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
45
9000216712
0208
3102200223050
7492314026
ร้านจิตราพร โดยนางจิตรา พิณสายแก้ว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
46
9000216518
0208
3160100433069
2490262942
นางภัทรภร บุญประดิษฐ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
47
9000216465
0208
3570500935939
6642391790
นางสาวจีราภรณ์ ครูบา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
48
9000216459
0208
3570700885366
5082102657
นายบัญชา เจริญทั้งบรรจง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
49
9000216457
0208
3130700174897
3295614646
นายมงคล มั่นจิตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
50
9000215027
0208
3100600674774
0012089180
ห้างวิจิตรรุ่งเรือง โดยนายธีระ สุวรรณวิจิตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
51
9000213011
0208
3910300011292
4020677417
ร้านดับเบิ้ลคิวซี โดยนางสาวณัฎฐ์รดา แสงเหมือนคงสิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
52
9000207486
0208
1103300001053
2152154383
ร้านกิ่งกมล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
53
9000207094
0208
3102101743128
0450057687
ร้าน เค.เอ็น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
54
9000205144
0208
3650101156447
1572096517
ร้านบุ๊คเวอมม์ โดยนางเบ็ญจมาศ ภูมิผล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
55
9000204941
0208
3100502541010
3242982406
ร้านสมศักดิ์การช่าง โดน นางภคินี พูลผล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
56
9000204796
0208
3640500535565
6040247878
ร้านสมาร์ทเก็ตติ้ง โดยนางหยดฝน ผู้กำจัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
57
9000204065
0208
3100500760326
0492715123
จ่าโมงเย็นอิเลคทริก เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
58
9000204064
0208
5120199025363
1930113210
นางสมพร ตันสุหัช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
59
9000203223
0208
1101401207640
1100983947
ร้านอุดมทรัพย์ โดย นายอรรถพล ถือตรง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
60
9000199991
0208
3100701094692
2182113420
นางสาวนิสา มานะกิจภิญโญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
61
9000199991
0208
3100701094692
2182113420
นางสาวนิสา มานะกิจภิญโญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
62
9000199990
0208
3510300390491
5260276000
ร้านสง่าพานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
63
9000199980
0208
5100599044209
5752046990
พลตรีอนุศิษฐ์ ศุภธนิต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
64
9000199980
0208
5100599044209
5752046990
พลตรีอนุศิษฐ์ ศุภธนิต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
65
9000199971
0208
3500200367978
5240171467
ร้านแสงบุญพาณิชย์ โดย นายวาฤทธิ์ หล้าประมูล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
66
9000199966
0208
1510300001651
5260276027
ร้านเอส อาร์ เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
67
9000199959
0208
3319900199016
4392163571
ร้านพานิช โดย นางจันทร์เพ็ญ เหลืองขวัญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
68
9000199959
0208
3319900199016
4392163571
ร้านพานิช โดยนางจันทร์เพ็ญ เหลืองขวัญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
69
9000199769
0208
3640500535531
6040234423
ร้านSTYซัพพลาย โดย นางกระฐิน บุญตา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
70
9000199769
0208
3640500535531
6040234423
ร้านSTYซัพพลาย โดยนางกระฐิน บุญตา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
71
9000198824
0208
5510600018306
5260276019
ร้านลานนา ซัพพลายด์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
72
9000197761
0208
3470400162025
4121882067
ร้านประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ สิงหันต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
73
9000196915
0208
3140600559215
0019035278
ร้านนพเก้า โดย นายอนุสรณ์ ศรีมาลีจ้อย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
74
9000196635
0208
3930100594847
8261382729
อู่สุชาติกลการ โดยนางอรุณี กาสาวพัฒร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
75
9000195634
0208
4101900003513
0280196833
นางลาวัณย์ สีดี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
76
9000194246
0208
5100999052039
8292017227
ร้านเทพเจริญผล โดยนายระพีพัฒน์ กองบุญมา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
77
9000193918
0208
3401800004991
7212269395
ร้านอาร์พียนต์ โดย นางสาวพิมลรัตน์ เฮ็งสวัสดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
78
9000193721
0208
5101400031362
0301641293
ร้านไพโรจน์เจริญการค้าโดย น.ส.ประไพ เลิศวิริยจิตต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
79
9000192871
0208
3100501962836
5732035607
ร้านปัญทวี โดย นายเทียนทวี ภู่สาลี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
80
9000192563
0208
1100800389589
6261010159
ร้านเมขลาวัฒนา โดยน.ส.กนกวรรณ ฟักเสือ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
81
9000191261
0208
3101100274875
0710079044
นายกฤษณะ ปุยอรุณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
82
9000189140
0208
3501900288443
4702531174
นางสายฝน เริ่มยินดี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
83
9000188356
0208
3101500903560
0212717835
กอล์ฟบูติค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
84
9000188050
0208
3101202698470
0520191412
ร้าน ช.ชินวิทย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
85
9000188050
0208
3101202698470
0520191412
ร้านช.ชินวิทย์ โดย น.ส.จงจิตต์ โพธิ์ประดิษฐ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
86
9000185255
0208
3820100043655
2332109425
ร้านทวีแสง กระทำการโดย น.ส.ประทุมวดี เกตุแก้ว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
87
9000184334
0208
3910100270081
4262033384
ร้านบุญธรรม โดยนายบุญธรรม ติ้งถิ่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
88
9000183043
0208
310210155205
0540116114
ร้านมิวสิค ป๊อปปูล่า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
89
9000182971
0208
3580400099136
5090239290
ร้านเทพนฤมิตรบริการ โดย นางสมศรี ติ๊บหน่อ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
90
9000182734
0208
3190400128989
1632166943
นางสาวสมคิด บุษบงค์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
91
9000182267
0208
5550500520034
2562947277
นายประเสริฐ ถิรพิบูล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
92
9000182267
0208
5550500520034
3202606074
นายประเสริฐ ถิรพิบูล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
93
9000181333
0208
3101800149313
4013007655
ร้านไทยอินเตอรืสตีล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
94
9000179823
0208
3900101130101
5722358145
กระบี่จูลี่ทัวร์ โดยน.ส.ณัฐภัทร เจ๊ะพงศ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
95
9000179371
0208
3480300428139
0402375873
นายธีรนันท์ รวมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
96
9000179087
0208
5199900017862
7732010038
ร้านเชอรี่ผ้าม่าน โดยน.ส.สุรัสวดี บุญประถัมภ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
97
9000177965
0208
3610100137163
6190071260
นายนิคม อาจสาริกรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
98
9000177710
0207
3199700001672
5382331591
ร้านเทพคีรียนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
99
9000177710
0208
3199700001672
5382331591
ร้านเทพคีรียนต์ โดย นายหรั่ง กองบุญมา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
100
9000176867
0208
3900101130101
3442250023
ร้านเอส เค เซฟตี้ ไฟร์ โดยนายสมศักดิ์ เพชรจิระ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
101
9000176520
0208
3331001293781
3320192051
ร้านบุญถาวรการช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
102
9000176140
0208
3510300390556
3472540784
ร้านเอ็มที ซัพพลายด์ โดย นางจันทร์ฉาย จินดาหลวง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
103
9000176134
0208
3510300390505
5260222806
ร้านลำดวนการค้า โดย นางลำดวน ชัยกาวิล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
104
9000176134
0208
3510300390505
1232571882
ร้านลำดวนการค้า โดย นางลำดวน ชัยกาวิล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
105
9000175809
0208
3539900257740
2812493577
ร้านเพิ่มพูนทรัพย์ โดย นางวราภรณ์ บุญรักษา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
106
9000175680
0208
5101400039819
0332733419
นายพุทธิพงศ์ ชูธรรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
107
9000175470
0208
3120101162646
0462154717
นางสาวจาริณี ใจอู่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
108
9000175470
0208
3120101162646
0462154717
นางสาวจารินี ใจอู่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
109
9000174784
0208
3120500137793
0842915554
ร้านจักรพงษ์ถ้วยรางวัล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
110
9000174671
0208
3101801093982
9050407528
ร้านนราวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
111
9000173674
0208
3101400123546
0272130428
ร้านมนต์ลดาโปรดักส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
112
9000173104
0208
4101400039683
5732359458
ร้านทรัพย์เจริญศักดาการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
113
9000172204
0208
566020017018
1991146744
นางธนกร ทรัพย์สุข
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
114
9000172107
0208
320200187026
0961005297
ร้านทวีศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
115
9000172099
0208
3401100058827
3512423881
ทรงศักดิ์ การไฟฟ้า โดย นายทรงศักดิ์ ตะริศูนย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
116
9000171172
0208
3670100284948
4012536910
ร้านเพชรบูรณ์เกษตรพันธุ์ โดย นางคำปุ่น ตาทิพย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
117
9000170957
0208
3101402178828
0131402561
ร้านพี เจ การพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
118
9000169844
0208
3360600825550
2182853308
กษิรา ซัพพลายส์ โดยนางกษิรา ปิ่นมณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
119
9000166760
0208
3101700225000
6320226560
ร้านวาย.ไอ.เอส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
120
9000166760
0207
3101700225000
6320226560
ร้านวาย.ไอ.เอส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
121
9000165472
0208
3520300444362
4780081378
นางเพ็ญศรี มูลทองขุน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
122
9000165460
0208
3300400217238
1211455327
ร้าน เอส.วี.เจ.ซัพพลาย โดยนายสุวิทย์ แสงจันทร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
123
9000165387
0208
3330100952579
3110735571
ร้านสายทาง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
124
9000164594
0208
372090075015
2812493569
ร้านทรัพย์อุดม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
125
9000164503
0208
3309901032409
5032663442
ร้านธรรมจักร โดย นางลักษมี สิทธิเมธาวี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
126
9000163895
0208
3659900442643
0312135809
ร้านยิ่งสิริ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
127
9000159801
0208
3101403156933
7690029094
ร้านศรีชัย โดย นายอภิชาติ กังวาลยศศักดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
128
9000159694
0208
3480700725106
4382581061
ร้านริดา การโยธา โดย น.ส.ศิริรัตน์ ฟองสมุทร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
129
9000159337
0208
3100600350227
6682127614
ร้านสุขเสงี่ยม ดนตรีและนาฏศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
130
9000158693
0208
3251200469065
3782176854
นายบุญเสริม เงินทรัพย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
131
9000158116
0208
5670700004675
1644242446
ณฐกรศิลป์ โฆษณา โดยนายธนภัทร เอี่ยมสอาด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
132
9000157912
0208
1659900119391
0312201940
ร้านไลก์ มีเดีย โดย นายณัฐวุฒิ สมยาโรน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
133
9000157645
0208
3339900036150
1582810202
ร้านโลตัสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ฟูดส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
134
9000157350
0208
3579900130634
6290053708
สวัสดีวัสดุก่อสร้าง โดย นายธนัยรัชต์ สวัสดี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
135
9000155569
0208
3100602087728
0701003470
ร้านเฮงโชคอำนวย โดยนายเลี่ยม บุตรดีวงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
136
9000155270
0208
3251000424394
1782491292
ร้านธรรมบุตร โดยนางสาวทองจันทร์ ธรรมบุต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
137
9000154476
0208
3100900175714
1872091788
ร้านพี.ดี.โปรดักส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
138
9000154275
0208
3320501227158
3291041623
ร้านทวีทรัพย์ โดยนายจิตติ เจริญสถาพงษ์ หรือ นางปราณี เจริญสถาพงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
139
9000154037
0208
3100100848641
1112183326
ร้านสุชินหัตถกิจ โดย น.ส.สุจิตรา เหรียญเก่งสุรการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
140
9000153620
0208
1100900087738
1682105159
ร้านบุญศรีซัพพลาย โดย นางสาวลักษมณ บุญรักษาศรี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
141
9000152727
0208
3102201759026
1770700597
ร้านทิวาริม โดยนายโกสิทธิ์ วรรณพาหุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
142
9000152727
0208
3102201759026
1770649539
นายโกสิทธิ์ วรรณพาหุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
143
9000151358
0208
3800901035235
6040171103
ร้านฐิติโชติการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
144
9000150820
0207
3430100227466
4180146495
ร้านอู่ทองมานะยนต์ โดยนายดำชา อินทะสร้อย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
145
9000148926
0208
3860100212881
0352633697
ร้านสุขสมบูรณ์เซอร์วิส โดยนายเด่น ชื่นล้วน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
146
9000142228
0208
3102001214352
1234192084
ร้านลูนิคการแว่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
147
9000142014
0208
3320600579915
053690894943
อู่ชนะยนต์กลการ โดยนายจวน ชิงชนะ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
148
9000139577
0208
3601000027634
0492590692
ร้านนครสวรรค์ พี.เจ.เซ็นเตอร์ โดย นายนเรศ ดีสุข
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
149
9000139144
0208
3950500209746
5082442074
นายสุขสันต์ ไชยวิจิตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
150
9000138540
0208
3480700250043
7522174492
ร้านกิจศิริวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
151
9000137365
0208
3100101141223
0892262355
ร้านสิบทิศ ครีเอถีฟ คอมมิวนิเคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
152
9000137132
0208
3100900035483
0432012854
ร้านศรีแสงคัลเลอร์แล็บ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
153
9000137068
0208
1559900002443
6320091541
ร้าน ที.ที.ซัพพลาย2
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
154
9000137053
0208
3659900442635
0312148166
ร้าน เอ็น.วี ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
155
9000136374
0208
3100602056849
2002048409
ร้านสหพิทยา โดย นางคุณากร วิชิตมงคลชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
156
9000133586
0208
3130100614292
2002909572
ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ โดย นางสาวลัดดาวัลย์ เรืองสุวรรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
157
9000132726
0208
1120600030897
3172246831
นายบัญชา อารมณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
158
9000126263
0208
3440601233124
8062616728
ร้าน ส.สหายยนต์ โดยนางพรจันทร์ อันทะเกตุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
159
9000124546
0208
3550600077365
4562661136
ร้านจำลองเฟอร์นิเจอร์ โดย นายจำลอง คำชั่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
160
9000122854
0208
3100203577489
0182877126
ร้านดอกไม้แจ๋น โดย น.ท.ประนัย กุหลาบสวัสดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
161
9000122440
0208
3159900067456
0682169206
ร้านพาณิชยศิลป์โฆษณา โดย นายสมชาย โฆษิตสราคม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
162
9000122393
0208
3100400271862
0022751857
ร้านเอส.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
163
9000122326
0208
3409900379897
4240116686
ร้านแป๋การช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
164
9000121170
0208
1499900001251
4200154722
ร้านแสงไทยุร่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
165
9000121135
0208
3260200072211
1452105669
ร้าน พี.เจ.ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
166
9000119937
0208
3360600669540
2812445092
ร้านปัญญาภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
167
9000119723
0207
3101400310583
2812445122
ร้านเบญจพล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
168
9000119723
0208
3101400310583
2812445122
ร้านเบญจพล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
169
9000119722
0208
3329900369647
2812445068
ร้านชัยศุภโชค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
170
9000119722
0207
3329900369647
2812445068
ร้านชัยศุภโชค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
171
9000117664
0208
3429900167580
4031767978
ร้าน ส.การช่าง โดยนายสมชาย ไชยคีนี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
172
9000117424
0208
3259700120620
5420242587
ร้านมิตรเกษตร โดย นางสาวหทัยชนก เจือจิตราพรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
173
9000117406
0208
3779800086216
5152144185
อู่เกี๊ยเจริญยนต์ โดยนายอธิวัชร รุจิรา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
174
9000116807
0208
3420900290171
4662210353
ร้านแบบศิลป์ โดยนายขวัญชัย สาโร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
175
9000114335
0208
3150300119929
1822182875
ร้านนิภาถ้วยรางวัล โดยนางนิภา สวนอนันต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
176
9000112911
0208
3250400540684
2141619491
ร้านอรัญดิจิตอล โดยนางสาวอินทิรา รักษ์มณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
177
9000111970
0208
3670100291235
6430034011
ร้านเพชรพนาการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
178
9000111711
0208
3220300004632
5090137612
สมภพ หิน-ทราย โดยนายสมภพ คำเพ็ชร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
179
9000110172
0208
3930300357296
9131154824
ที.พี.วัสดุก่อสร้าง โดยนายสัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
180
9000104439
0208
3860100386374
3101264468
ร้านอี.คิว ไรท์ โดย น.ส.ปฐมาภรณ์ โชติคุต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
181
9000104369
0208
5101400039801
0332731467
นายพุชง ชูธรรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
182
9000102698
0208
3100700563931
2034002721
ร้านไทยเจริญการค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
183
9000102544
0208
3640700017525
3590407841
นายมนัส เรียบร้อย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
184
9000102240
208
3410101300451
1870694153
นายบุญโฮม มูลสุวรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
185
9000102240
0208
3410101300451
1870694153
นายบุญโฮม มูลสุวรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
186
9000102155
0208
3101400561209
9370012891
ร้านสนามเป้าศูนย์ล้อ โดยนายอุดมศักดิ์ เตชะกำพุช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
187
9000102135
0208
3500400381699
5151569422
ร้านหวีทองกิจการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
188
9000101586
0208
3160100146949
1110304862
ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
189
9000100832
0208
3101600127855
0312989107
ร้านมนต์ชัยการช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
190
9000092921
0207
3410100677763
4260092642
ร้านเอส ดี เจริญยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
191
9000092921
0208
3410100677763
4260092642
ร้านเอส ดี เจริญยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
192
9000092267
0208
3710200013473
7350050356
ร้านสุรชัยพานิช โดย นางจิตรา เจริญยงอยู่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
193
9000091681
0208
3480700250019
4211273027
ร้านอิกเฮงวัสดุ โดย นางรัชดาวัลย์ กิตติอมรพงศ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
194
9000091445
0208
350100155596
5390117735
ร้านนิมิตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
195
9000091041
0208
3660300103343
3732097534
นายชัชวาลย์ อุ่นกงราช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
196
9000086672
0208
3100501744731
1572041257
ร้านเอส ที ที เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
197
9000084718
0208
3100601113385
0882771946
โรงพิมพ์รามอินทราการพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
198
9000082548
0208
3309901328723
4332082855
อู่สงวนเซอร์วิส โดย นายสงวน คำไธสง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
199
9000068629
0208
3930100962218
9080052531
ร้านบุญประเสริฐ พันธุ์ไม้
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
200
9000066030
0208
3100904726375
8220176849
ร้านธนนวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
201
9000066027
0208
3102400879994
1112237985
ร้านพิชัยคอมพิวเตอร์การช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
202
9000064572
0208
3570500181900
025110083103
ร้านสถาพร แอร์ ไดนาโม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
203
9000063685
0208
3340400064610
1602040105
ร้านอวยชัย ไดนาโม แอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
204
9000063522
0207
5450290002599
4110450330
ร้านวุฒิชัยธุรกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
205
9000063455
0208
3949900116778
6040061928
วังคิงส์ อะไหล่ยนต์ โดย นางวัชรี โชคสวัสดิกร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
206
9000061707
0208
4100600033483
3912206784
ร้านราชาแอร์ โดย นายอนิรุทธ์ ชนะณรงค์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
207
9000061065
0208
3100202104901
0732153802
ลีลาอาร์ต โดยนางสาวศิภิญญา ลีลาวัฒนศักดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
208
9000060510
0208
3809900392091
3112473359
ร้าน ณ ภัทร เซอร์วิส โดย นายอนันต์ รักผล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
209
9000060175
0208
3102201831835
2200053126
ร้านเทพเคหะภัณฑ์ โดย นางวลี ชัยนันท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
210
9000059377
0208
3100202574842
0072264002
ร้านทรงวิจิตร โดยนายชาญศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
211
9000059099
0208
3100501412941
2090225505
ร้านเอกพาณิชย์ โดย นายวิชา จั่นสกุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
212
9000058842
0208
3859900023461
8061638215
ร้านสมบูรณ์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
213
9000058832
0208
3100503674447
0017175167
อู่กูบแดงเซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
214
9000056089
0208
3101702139399
1091089592
ร้านเลิศนที แอร์ โดยนางสังวาลย์ แอบผักแว่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
215
9000052560
0208
3430700056476
4320023471
ร้านสิริกรานต์ โดย นางสิรินันท์ กองอุดม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
216
9000049901
0208
3101500075934
1272199801
ร้านไตรคำ คอมมิวนิเคชั่น โดย นางสาวอลิสา ปฏิพัทธ์โยธิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
217
9000049863
0208
3101701168069
4211478893
ร้านสามัคคีวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
218
9000047740
0208
334980024839
1642391263
ร้าน เรืองสินกลการ โดยนายวิวัฒน์ กิตติการอำพล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
219
9000047131
0208
3830100060088
0492702931
ร้านเพชรสายไหม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
220
9000043749
0208
3650600689777
1072545121
อู่สิงหวัฒน์ คาร์ คลีนิค โดยนางชลอม ดีพรหม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
221
9000043749
0208
3650600689777
1072545121
อู่สิงหวัฒน์ คาร์ คลินิก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
222
9000043204
0208
3100202909216
1572036471
นางเฉลียว เติมสายทอง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
223
9000043042
0208
3100100591144
0120024349
ร้านพรวิทยา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
224
9000042719
0208
391020061204
9190151941
ร้านอนันต์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
225
9000042475
0208
3100502996904
1792018994
ร้านงามวงศ์วานคูลลิ่งซาวด์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
226
9000041889
0208
5100599083522
4620228256
ร้านสหกิจรวมวัสดุ โดย นายพิชอบ เหล่าจิรกร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
227
9000041770
0208
5411200121071
3370502902
ศูนย์บริการ เอส.ซี.การาจ โดย นายเกรียงไกร เดชเสน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
228
9000041369
208
3120600331583
3291218051
ร้านช.เพาเวอร์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
229
9000041369
0208
3120600331583
3291218051
ร้าน ช.เพาเวอร์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
230
9000041250
0208
3100900079570
2090077922
นายสุชาติ ดุลชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
231
9000040559
0208
3100100337451
1500282056
ร้านแฟชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
232
9000040553
0208
3100200190125
1463060580
ร้านสุชาภรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
233
9000038737
0208
3710101012762
7131433608
ร้านรวมเกษตร โดยนายชัยรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
234
9000037931
0208
3140600095715
1891545438
ร้านริมบึงแก๊ส โดยนายบุญชิต วิชิตพงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
235
9000037931
0208
3140600095715
1891494806
ร้านริมบึงแก๊ส โดย นายบุญชิต วิชิตพงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
236
9000037733
0208
3451000661424
1061097576
ร้านบุญโฮม เซอร์วิส โดย นายบุญโฮม ทองโฉม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
237
9000036422
0208
3100400243435
0742056832
ร้านสยามเอกเซล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
238
9000036412
0208
3100201717631
1212131761
ร้านโสภณภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
239
9000036063
0208
3101702112601
1082073352
ร้านร่มเกล้า สหกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
240
9000035637
0208
3570200212044
5041794731
ร้านแม่เผื่อคอนกรีต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
241
9000035492
0208
3101600018045
0192454791
ร้านกนกพร โดย นางสาวกนกพร นิเวศน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
242
9000034977
0208
3100800216575
0232209544
ร้านพีเอสที เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
243
9000034977
0208
3100800216575
0982073751
ร้านพีเอสที เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
244
9000034942
0208
3101400733191
0211075716
ร้านกรุงธนเซ็นเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
245
9000034932
0208
3360200272171
2851084089
ร้านตราจองสปอร์ต โดยนายบุดดา ว่องไว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
246
9000033950
0208
3801400080255
4952097451
ร้านท็อปทีม ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
247
9000033762
0208
3101200797039
1334828637
ร้าน เอก-รอง เจริญกิจ โดย นางศิรินทร์ ไทยะชูวงศ์กุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
248
9000033607
0208
3349800161777
0961257458
ร้านซี ดี มาร์เก็ตติ้ง โดย นางสนิท ศิลาเกษ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
249
9000033059
0208
5101799026833
1380364248
ร้านจิราการพิมพ์ โดย นางเพ็ญศรี พงส์วรุตม์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
250
9000032960
0208
3100400860264
1021067670
ร้าน ล.บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์ โดย นายมานะ เลิศบัณฑิตกุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
251
9000032586
0208
3901100262101
9020053183
สุชาติ เซอร์วิส โดยนายสุชาติ ทองชุม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
252
9000032185
0208
3101600823100
0017634874
นายวุฒิชัย บุญวุฒิ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
253
9000032026
0208
3900500157436
2562682433
ร้านโอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
254
9000031839
0208
3540400811006
4340215229
ร้านรักษ์วดีพันธุ์ไม้ สาขา 2
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
255
9000031701
0208
3579900227344
5040400055
อู่มานพการช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
256
9000031451
0208
3809700028221
5532634456
ร้าน กษิดิศการไฟฟ้า โดยนางจันทรรัตน์ จินา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
257
9000031315
0208
3100202687060
0072593235
ร้านทวีกิจ ซัพพลาย โดยนางอรอนงค์ กันบุญมา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
258
9000030625
0208
3102001690871
0521629232
ร้านออฟฟิศ อินเตอร์ โดย นาย อำนาจ ลิขิตทัศนวัฒน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
259
9000030013
0208
3100100986882
7262202628
ร้านวิน คลินนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย โดย นางสุนันทาพร พิทยาอนุสาสน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
260
9000029975
0208
3550100532632
0312168008
ร้านไนน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
261
9000029956
0208
3560300131348
3502109887
ปัญญาศิลป์ 2002 โดยนายจรัส ปัญญาวงศ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
262
9000029898
0208
3100800301211
1231537035
ร้านแสงไชย ฮาร์แวร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
263
9000029772
0208
3100904823648
1114090077
ร้านพิมพ์ทองอีเลคโทรนิค โดยนายประยูร หนูประสิทธิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
264
9000029624
0208
3930300549039
9081799975
อู่อำนวยวิศว์ โดยนายอำนวย ช่อปั้น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
265
9000029404
0208
3100600427572
2141493358
ร้านมหาพันธ์ โดยนางปริญญา จำปาเทศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
266
9000029249
0208
3259700111132
2141561345
ร้านโชคอนันต์ โดยนายเกีรยงศักดิ์ เกียรติดำรงวงศ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
267
9000029121
0208
3100200772973
1100865169
ร้านโชคชัย โดย นายอุดม รัจนธนานุกุล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
268
9000028864
0208
3240600110322
2036023991
ร้านโชคชัยสุขภัณฑ์ โดยนายอธวัฒนจึงโรจน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
269
9000028165
0208
3101700672634
0651006280
ร้าน วี.เค.เค.เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
270
9000026985
0208
3959900142426
9091778164
ร้านเกษตรเจริญรุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
271
9000026798
0208
3100100594020
0581174232
ร้านรุ่งกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
272
9000024505
0208
3251000384597
2141221927
ร้าน ส.ประเสริฐยนต์ โดยนายหยี เสมประเสริฐ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
273
9000024398
0208
3102401056011
7562020793
ร้านสถาพรการช่าง โดย นายณรงค์ หัสเสม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
274
9000024398
0208
3102401056011
7562020793
ร้านสายทาง โดย นางพุฒธา ช่วงชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
275
9000024208
0208
3669800083943
3142511462
ร้าน พี.ที.เทรดดิ้ง 2 โดยนายสมศักดิ์ นิมิตรทรัพย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
276
9000023829
0208
3659900016121
3722118517
ร้านกนกวรรณพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
277
9000023166
0208
3520500109192
7151532024
ร้านฉลองช่างยนต์ โดยนายสนอง พันธ์งาม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
278
9000022029
0208
3930400022911
9131198112
อู่น้อยบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
279
9000021613
0207
3410101176954
4261670208
ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดย นายวิชัย นิ่มทวัฒน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
280
9000021613
0208
3410101176954
4261670208
ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดย นายวิชัย นิ่มทวัฒน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
281
9000020475
0208
3730100977357
6370041607
ร้านลิงคซ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส โดย นายสุวัฒน์ วิจิตร์ปัญญารักษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
282
9000020475
0208
3730100977357
6370041607
ร้านลิงคซ์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส โดย นายสุวัฒน์ วิจิตร์ปัญญารักษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
283
9000017723
0208
3100502355194
4186018553
ร้าน ส.เจริญการค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
284
9000014055
0208
3801400080247
1042007482
ร้าน พี.เอส.บิซิเนส โดยนางพวงมณี ไสยสุวรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
285
9000014055
0208
3801400080247
0352911556
ร้าน พี.เอส.บิซิเนส โดยนางพวงมณี ไสยสุวรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
286
9000013808
0208
3349800161751
0961257431
ร้านออฟฟิท ซัพพลาย โดย นางศิวาพร ศิลาเกษ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
287
9000011788
0208
3840100137471
8070207973
ร้านบายพาสการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
288
90000115583
0208
3100500415301
0621018337
ร้านพี.เอส.ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
289
90000110529
0208
3350100689291
4122035555
นายพงษ์ศักดิ์ โสมะวงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
290
90000110529
0207
3350100689291
4122035555
นายพงษ์ศักดิ์ โสมะวงษ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
291
9000010945
0208
3120101789843
0152272936
ร้านคณิตภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
292
9000010771
0208
3930100899729
8080118418
สุราษฎร์ ฟาร์มชอพ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
293
9000010673
0208
3110200002892
1002298642
ร้านจตุรเทรดดิ้ง 2002
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
294
9000010667
0208
3720100104949
0650006259
ร้านพี เอส การค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
295
9000010650
0208
3101400123562
0017752429
ร้านปิยะพรการค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
296
9000010647
0208
3101401519443
0692253941
ร้านพรชนก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
297
9000010021
0208
3120100643080
1411125509
ร้านสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
298
9000009912
0208
3259700122681
2141149320
ร้านคลังวิทยา ดดยนายเชิดศักดิ์ จรัสวัชรินทร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
299
9000009563
0208
3600400156481
1100691581
ร้านไทยพัฒนาเทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
300
9000008547
0208
3199900089433
2361152495
ร้านรวมช่างพิมพ์ดีด โดยนายสำรวย แช่นิ้ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
301
9000008194
0208
3659900325051
3021124125
ร้านแสงทองกลการ โดยน.ส.พิชญ์สินี สมใจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
302
9000007581
0208
3969900248160
9051103883
ร้าน ป.ปลาพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
303
9000006261
0208
3102002337784
0466011318
ร้านพลเฟอร์นิเจอร์ โดยนายพีรพล จิวะวัจนากร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
304
9000006231
0208
3340701719984
3112840920
ร้านรัชดาก๊อปปี้ โดยนางลีลา นิลเลิศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
305
9000005925
0208
3550100532012
6320028203
ร้าน ที.ที ซัพพลาย โดย นายอนันต์ ดีคำวงค์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
306
9000004985
0207
3341600590758
3190038597
ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
307
9000004985
0208
3341600590758
1382374920
ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
308
9000004985
0208
3341600590758
3190038597
ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
309
9000004232
0208
3251000317172
2141331331
ร้าน ศรีพรหมพาณิชย์ โดยนายบรรพต ศรีพรหม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
310
9000004165
0208
3100903618765
2141507529
ร้านทวีเกษตร โดย นางสาวสมวาสนา หังสวนัส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
311
9000003463
0208
3100601990700
5161501111
ร้านคุรุภัณฑ์เชียงดาว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
312
9000003463
0208
3100601990700
5161542632
ร้านคุรุภัณฑ์เชียงดาว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
313
9000002620
0208
3120100341113
1880591332
ร้านชัยเจริญศูนย์ล้อ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
314
9000002468
0208
3860200093492
8321278396
ร้าน ศรีเพชร โดย น.ส.พนารัตน์ คงใหม่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
315
9000001968
0208
3100100542798
1382048275
ร้านพรไพศาล โดย นายสุรชัย อภิสัมภินวงศ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
316
9000001805
0208
3309901474142
1890857061
นายกมล ทองลัพท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
317
9000001372
0208
3930800009874
9131266169
ร้านสุวรรณมณี เครื่องเขียน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
318
9000001221
0208
3100100628587
0042336823
ร้านสุนทรตรายางและการพิมพ์ โดย นายสุรินทร์ ชาติธรรมรัตน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
319
9000000815
0208
310140001700
0581067119
ร้านพัฒนยนต์ 1987
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
320
9000000243
0208
3349800161581
0961257407
ร้านนันทภัทร เทรดดิ้ง โดย น.ส.นิตยา ศิลาเกษ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
321
9000000231
0208
3100800491410
0961256966
ร้านโอ.เอ.ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
322
9000000146
0208
310020218789
0121724867
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ โดย นายเอนก อุ่นศิริยศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
323
9000000143
0208
3100202036514
1460416066
ร้านอาทรพาณิชย์ และ อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
324
9000000143
0208
3100202036514
0121724948
ร้านอาทรพาณิชย์ และ อ.สหชัยสเตชั่นเนอรี่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
325
9000000127
0208
3101403111999
0121724921
ร้านสินสยาม โดย นางวริน กมลนุรัตน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
326
8000000028
0208
4102000142
1760117625
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
327
3000087560
0208
3501200957881
5240170142
ร้านวรานิช โดย นายวัชรินทร์ จันทร์ไชย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
328
1900800000
0208
1900800000
0396032672
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
329
14000023698
0208
3011369586
0017686189
บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
330
100081246
0208
3011962275
0590772729
บริษัท เค.ซี.ยางยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
331
1000094461
0208
3034414553
9180067176
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีไอ ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
332
1000093884
0208
3034220628
0052909988
บริษัท เป็นเลิศพัฒนา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
333
1000093844
0208
3032088022
3572273941
บริษัท บิสซิเนส เอ็นโซ เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
334
1000093318
0208
3032134613
2511177653
บริษัท ไมเคิล กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
335
1000093317
0208
3031902381
2762122352
บริษัท เจ.อี.ที.เซอร์วิส (จอยส์ เอ็กซ์ตร้า ทรี) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
336
1000093119
0208
3034447063
5396017791
บริษัท วิทวัสการค้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
337
1000092917
0208
3032005173
3950007227
บริษัท เอชเอชโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
338
1000092861
0208
3034386416
5752166422
บริษัท วีรนรินทร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
339
1000092784
0208
3030667212
7112629828
บริษัท พรีเมียม แกลเลอรี่(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
340
1000092645
0208
3033950403
0982630967
บริษัท พัทยามารีนเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
341
1000092556
0208
3033702866
7162409365
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เค.พรีเมี่ยม พอยท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
342
1000092487
0208
3033123012
1202302717
บริษัท ทำดี เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
343
1000091961
0208
3034223773
4590301229
บริษัท เอ็มเอซี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
344
1000091409
0208
3034179735
7662187636
บริษัท รอยัล สมายด์ ทราเวล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
345
1000091300
0208
3032387828
9170045430
บริษัท เอไรเซ่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
346
1000091013
0208
3020402134
0190053065
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวบำรุงกรุ๊ปเซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
347
1000091003
0208
3020402134
2062107426
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวบำรุงกรุ๊ปเซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
348
1000091002
0208
3302029908
3041531739
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ลำจวนปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
349
1000090754
0208
2782297975
4662302517
ห้างหุ้นส่วนสามัญเมืองเก่ารุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
350
1000090083
0208
3034061887
0832552836
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสวัสดิ์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
351
1000090083
0208
3034061887
0832552836
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสวัสดิ์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
352
1000090082
0208
3033163155
7962079738
บริษัท ฎี สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
353
1000089644
0208
3034385235
1202974917
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ภูษา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
354
1000089588
0208
3034393872
1524714779
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัญชัย กิจรุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
355
1000089588
0208
3034393872
1524714779
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัญชัย กิจรุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
356
1000089587
0208
3033840209
0070097437
กิจการร่วมค้า บริษัท ไวร์เลส อินทลิเจนซ์ จำกัด กับ บริษัท สหชลทิศ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
357
1000089472
0208
3034482408
1740130928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินีตี้ ซี แอนด์ อี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
358
1000088637
0208
3033864182
5930350680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองจิกฟาร์มแทรกเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
359
1000088473
0208
3034279244
4013122537
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิหราช ทรานสปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
360
1000088431
0208
3032607131
1040542738
บริษัท เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
361
1000088408
0208
3101025108
0013022074
บริษัท นานมี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
362
1000088263
0208
3033709612
1492340957
บริษัท ซัมเพาเวอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
363
1000088148
0208
3034080765
7122486499
กิจการร่วมค้า ออพติคอล แอนด์ แลมบ์ด้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
364
1000088082
0208
3030061461
1371287554
บริษัท เจนัส เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
365
1000087876
0208
3380121265
7282441521
บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
366
1000087755
0208
3033125764
0432594469
บริษัท สยามเพรสโลคัลพาร์ตส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
367
1000087734
0208
3031980365
0490053912
บริษัท พรธนดล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
368
1000087669
0208
3952009237
9331056184
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮัทสันปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
369
1000087533
0208
3031201989
3181013752
บริษัท ศรีสหกิจซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
370
1000087215
0208
3031367463
2674054859
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะยอบัณฑิต เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
371
1000087200
0208
3033673333
0482439553
บริษัท แม็กซิไมซ์ คอร์ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
372
1000087071
0208
3031493858
2890011269
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวรา พัฒนา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
373
1000086977
0208
3030723109
3863014498
บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
374
1000086976
0208
3032456610
0310109876
บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
375
1000086686
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
376
1000086686
0208
3034138398
0792158392
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย พี เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
377
1000086636
0208
3032286688
0322552530
บริษัท เอ็นพีเอส เซนเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
378
1000086591
0208
3031152991
1801010479
บริษัท เอส เอ็ม เอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
379
1000086543
0208
3032626149
1052576671
บริษัท ไฟน์ลี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
380
1000086419
0208
3033957181
4019561754
บริษัท ไมโครเซ็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
381
1000086416
0208
3252000514
4640162626
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพาณิชย์ตราด 2524
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
382
1000086341
0208
3033524208
3911044225
บริษัท มิตซูกรุงเทพ 2009
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
383
1000086204
0208
3034111292
7561017217
ห้าหุ้นส่วนจำกัด พีพี การยาง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
384
1000086153
0208
3033983883
9842015291
บริษัท เจริญโลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
385
1000086151
0208
3034195469
1932127550
บริษัท ประวิชช์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2010 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
386
1000086089
0208
3031199583
1333005490
บริษัท อาร์ แอนด์ อี เซอร์วิส 1656 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
387
1000086065
0208
3034188751
0812600868
บริษัท ธานินกิตติ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
388
1000086065
0208
3034188751
0812600868
บริษัท ธานินกิตติ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
389
1000085997
0208
3033537192
2024368967
บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
390
1000085518
0208
3033969573
9180077324
บริษัท เมอราญา แลนด์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
391
1000085423
0208
3032481625
6362171991
บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
392
1000085423
0208
3032481625
1762388762
บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
393
1000085423
0208
30324
6362171991
บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
394
1000085423
0208
3032481625
1762388762
บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
395
1000085363
0208
3034011530
3652199677
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
396
1000085291
0208
3034022529
9130291895
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สกุลการก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
397
1000085264
0208
3033383768
0019018134
บริษัท ช.ไชยะ ก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
398
1000085262
0208
3032548663
1173012330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮป เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
399
1000085261
0208
3032673808
1352160413
บริษัท อาร์พีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
400
1000085261
0208
3032673808
1352160413
บริษัท อาร์พีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
401
1000085261
0208
3032673808
1352160413
บริษัท อาร์พีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
402
1000085186
0208
3033715491
9390036110
บริษัท แอดแลนตีส เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
403
1000084928
0208
3033917765
7192230864
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริอรุณฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
404
1000084814
0208
3034022550
9130291224
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหนูนวลการก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
405
1000084713
0208
3033459975
3424489445
บริษัท แอมโก้ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
406
1000084563
0208
3032993418
7311027926
บริษัท เจสทอลท์ อินเตอร์ซิสท (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
407
1000084286
0208
3032436496
7172292504
บริษัท ทอร์คไอพี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
408
1000084252
0208
3033910445
7192231195
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมชนันฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
409
1000084240
0208
3032786133
1362366481
บริษัท ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
410
1000084238
0208
3033885293
7192231218
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค.แอนด์ เจ อาร์.ฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
411
1000084230
0208
3032462525
3361329041
บริษัท อนันศเกศ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
412
100008423
0208
3030491114
1001044962
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
413
1000083823
0208
3033455045
1362339118
บริษัท สุมิตรฟาร์ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
414
1000083820
0208
3030844613
2363016094
บริษัท เค ทู เค อุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
415
1000083790
0208
3032665292
7762028179
บริษัท ซีเนียร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
416
1000083790
0208
3032665292
7532167110
บริษัท ซีเนียร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
417
1000083790
0208
3032665292
6952108113
บริษัท ซีเนียร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
418
1000083687
0208
3108018717
0082004088
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
419
1000083645
0208
3032920209
0332731432
บริษัท มิคซ์ทเวนตี้วัน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
420
1000083557
0208
2782159907
1100995313
คณะบุคคล ทวีกิจซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
421
1000083310
0208
3030647122
1361010109
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนโรจน์ เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
422
1000083116
0208
3501014392
5166017331
บริษัท จ้างเหิง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
423
1000083056
0208
3033704426
0932480018
บริษัท พรธิดา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
424
1000083037
0208
3031967465
1924040510
บริษัท บี เค เค เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
425
1000082959
0208
3031304192
2302091406
บริษัท แฮนเซล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
426
1000082838
0208
3033966213
6091006381
บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
427
1000082768
0208
3033968033
1990160786
บริษัท ป.ราชา ออโต เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
428
1000082674
0208
3033779196
6092115222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ทู.เอส.ดีไซน์ กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
429
1000082600
0208
3101909812
1301051841
บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
430
1000082458
0208
3380119379
0282120592
บริษัท เวอร์ทิงเฮาส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
431
1000082326
0208
3033669213
0471733423
บริษัท ลิ้มชัยกิจ ออยล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
432
1000082117
0208
3033934212
9542020315
บริษัท สมนึกรุ่งเรือง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
433
1000081989
0208
3033269703
0740134213
บริษัท ทีซีซีไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
434
1000081964
0208
3030178237
0840020648
บริษัท มัลติ-สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
435
1000081964
0208
3030178237
2260013630
บริษัท มัลติ-สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
436
1000081855
0208
3033760576
1307251593
บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
437
1000081704
0208
3032330817
7412336903
บริษัท สถานี 1.618 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
438
1000081393
0208
3032420297
2880006029
บริษัท กิจมั่นคงพัฒนาก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
439
1000081252
0208
3033265743
4701029866
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชพรกิจรุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
440
1000081246
0208
3011962275
0590772729
บริษัท เค.ซี.ยางยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
441
1000081053
0208
3032952668
0602776476
บริษัท เฟิร์ส อาร์คิเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
442
1000080875
0208
3033892727
9180067176
บริษัท โอ วี แคน จำกัด
อนุมัติและยืนยันแล้ว
443
1000080545
0208
3031699618
1770015086
บริษัท เจ.แทรค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
444
1000080524
0208
3032687140
0611011750
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเครื่องสี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
445
1000080314
0208
3032510325
7572257635
บริษัท ดี ทู เกรท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
446
1000080312
0208
3032220415
2290813837
บริษัท อินนิค เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
447
1000080171
0208
3033699234
3220329500
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.ไฟส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
448
1000080160
0208
3031883628
1714130745
บริษัท บุญจิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
449
1000080119
0208
3501004782
6822200905
บริษัท อาศัยโชค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
450
1000079830
0208
3030824400
1022086019
บริษัท อิน เอ็กซ์เซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
451
1000079830
0208
3030824400
1022086019
บริษัท อิน เอ็กซ์เซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
452
1000079811
0208
2781747143
4222563882
คณะบุคคลยิ่งรวยโดยนางฐิดาพัชร์ จันทร์เพียร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
453
1000079810
0208
3033752588
2090769023
บริษัท เจ.เจ.การ์เด้น อโกร กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
454
1000079616
0208
3033556964
5672307919
บริษัท เอส แอนด์ พี เจนเนอรัล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
455
1000079253
0208
3030066800
1102056577
บริษัท เมเจอร์ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
456
1000078300
0208
3031025622
7372281140
บริษัท แกรนด์ เอ็ม.เอส.กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
457
1000078214
0208
3033674132
1502156660
กิจการร่วมค้า ไทยสกาย-ซีวิค มีเดีย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
458
1000078178
0208
3031419117
1808421885
บริษัท ภูมิวิภัช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
459
1000077992
0208
3030239709
0750247512
บริษัท แสงสุวรรณ บัสบอดี้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
460
1000077878
0208
3401011729
0210054317
บริษัท ตราเพชรคอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
461
1000077875
0208
3031304949
0062220048
บริษัท ไนน์กรีน อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
462
1000077855
0208
2780647246
1655425898
คณะบุคคล ดี แอนด์ เอส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
463
1000077682
0208
3033213560
7732068664
บริษัท สปาร์ค โซลูชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
464
1000077670
0208
3033539646
7572329504
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
465
1000077623
0208
3033557169
1372379630
บริษัท ทวีรัฐบริการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
466
1000077600
0208
3033696448
0524196545
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
467
1000077563
0208
3032649179
0144008362
บริษัท วีเอ็นซี สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
468
1000077563
0208
3032649179
0062218289
บริษัท วีเอ็นซี สุวรรณ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
469
1000077476
0208
3031351875
3531009125
บริษัท นูนา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
470
1000077400
0208
3032480659
4200313413
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์วัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
471
1000077381
0208
3033622379
0312209802
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่าพาณิชย์ ซัพพลาย กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
472
1000077333
0208
3033109740
1384419568
บริษัท เบสต์บุ๊กเคส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
473
1000077304
0208
3033689792
5390312082
บริษัท ไทยเบสท์ (2009) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
474
1000077187
0208
3033680003
2631418750
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ชาร์เล่ย์ ทัวร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
475
1000076667
0208
3032808316
8603001085
บริษัท สกาเวีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
476
1000076659
0208
3033418934
1293160568
บริษัท รอยัล ชิก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
477
1000076553
0208
3011818879
1873064032
บริษัท ทวินันท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
478
1000076509
0208
3031129894
3164326146
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เจ สตีล คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
479
1000076451
0208
3032551489
9392104069
บริษัท อาลาดิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
480
1000076258
0208
3033414769
0260857891
บริษัท แฟคทอรี่ แอนด์ บิวดิ้ง 09 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
481
1000076241
0208
3031541856
1980040702
บริษัท ไทย ดี ดี เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
482
1000076185
0208
3033509526
7222294325
กิจการร่วมค้า PCTV
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
483
1000076185
0208
3033509526
7222294325
กิจการร่วมค้า PCTV
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
484
1000076184
0208
3201007489
0860014967
บริษัท สเตทคอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
485
1000076177
0208
3011805411
7501001613
บริษัท เค เอ็น สแควร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
486
1000076170
0208
3033402971
5922091324
บริษัท อิกเฮงคอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
487
1000076170
0208
3033402971
5922091324
บริษัท อิกเฮงคอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
488
1000076165
0208
3033577204
6092035203
กิจการร่วมค้าโพธิ์สว่างประชาชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
489
1000076165
0208
3033577204
6092035203
กิจการร่วมค้าโพธิ์สว่างประชาชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
490
1000076130
0208
3101873634
1001051117
บริษัท พัฒนาการ มินิออฟฟีช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
491
1000076096
0208
3380074296
1295381923
บริษัท ชุมแสง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
492
1000075924
0208
3033610871
0650338359
บริษัท เพ็ญเพชรเทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
493
1000075808
0208
3101054439
0011234952
บริษัท สินการช่าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
494
1000075807
0208
3033136999
4222595059
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังข์ทองคอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
495
1000075752
0208
3271033395
1481024066
บริษัท ซี.คลีน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
496
1000075747
0208
3032099615
1342131909
บริษัท แจ๊กกี้ ฟิทเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
497
1000075605
0208
3030928764
7232435717
บริษัท ดีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
498
1000075562
0208
3033430745
2691050125
บริษัท ซีเอ็น โมเดิร์น ดีไซน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
499
1000075483
0208
3030996589
0292563485
บริษัท มภิษฎา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
500
1000075324
0208
3011047798
0391006244
บริษัท โปร ชอพ แพดด็อค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
501
1000075314
0208
3102859729
0111089272
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เบสท์วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
502
1000075313
0208
3033129786
0263016206
บริษัท ดรีมทีม เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
503
1000075221
0208
3011860847
1307218576
บริษัท สารินสยาม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
504
1000075100
0208
3032152617
3282348557
บริษัท มณษา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
505
1000075030
0208
3731005153
5193020503
บริษัท อู่มีแสง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
506
1000075001
0208
3033521634
0340087269
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีบี โปรดักส์แอนด์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
507
1000074885
0208
3032790444
0692633016
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทย กรุ๊ป 2007
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
508
1000074847
0208
3031979970
0032333178
บริษัท ซิตี้ ออโต้โมบิล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
509
1000074725
0208
3031559332
0153058465
บริษัท แฟคโตคอน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
510
1000074558
0208
3380109202
1442074231
บริษัท ฮาว เน็ทเวอร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
511
1000074507
0208
3211003471
1372287507
บริษัท น้ำมันดาวพนม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
512
1000074467
0208
3012102809
8832001000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้พลาสแพค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
513
1000074435
0208
3033565966
0282979047
บริษัท จี จี ไอ เซฟตี้ทูล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
514
1000074273
0208
3033510492
7072491658
บริษัท จีพีเจ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
515
1000074204
0208
3031789722
0310239648
บริษัท โฮมสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
516
1000074102
0208
3031774102
1782919624
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเบสท์ คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
517
1000074087
0208
3033401523
0812577803
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เจ.เค.เดคคอเรชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
518
1000074042
0208
3030325884
5152255534
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเพิ่มพูน เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
519
1000073890
0208
3033255652
1862117031
บริษัท แอล แอนด์ เจ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
520
1000073870
0208
3030289346
0592779872
บริษัท แมกซิมัม โปรดักดิวิตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
521
1000073747
0208
3031418288
3240013948
บริษัท เอเจนเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
522
1000073526
0208
3030112101
1912012620
บริษัท ทีควู้ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
523
1000073505
0208
3032650380
7870046167
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิรา เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
524
1000073483
0208
3033156744
0492144993
บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
525
1000073481
0208
3033323160
1054848088
บริษัท รอยัล อาร์มอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
526
1000073440
0208
3033284621
2562943980
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์สุขการช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
527
1000073065
0208
3602013331
6241452789
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวิศาลศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
528
1000073053
0208
3033235173
5911025916
บริษัท เจริญยนต์ เชียงราย จำกัด
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
529
1000073053
0208
3033235173
5911025916
บริษัท เจริญยนต์ เชียงราย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
530
1000073053
0208
3033235173
4621009051
บริษัท เจริญยนต์ เชียงราย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
531
1000073053
0208
3033235173
5911025916
บริษัท เจริญยนต์ เชียงราย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
532
1000073053
0208
3033235173
4621009051
บริษัท เจริญยนต์ เชียงราย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
533
1000072974
0208
3031395251
7121035817
บริษัท เฟิส์ท ดิจิตอล แลบ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
534
1000072967
0208
3032682824
6012003445
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาโกะ โปรดักชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
535
1000072966
0208
3380164492
1455202679
บริษัท เฟิรสส์ ไอเดีย (2006) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
536
1000072958
0208
3032894623
0722594385
บริษัท ฟูลเมทอล เทคโนโลยี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
537
1000072957
0208
3011897850
0662198304
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
538
1000072698
0208
3033257236
5100601043
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ใหญ่ 109
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
539
1000072636
0208
3032373289
4671073310
บริษัท สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์แอคเซสโซรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
540
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
541
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
542
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
543
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
544
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
545
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
546
1000072557
0208
3033449556
0700083928
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเอ็นเตอร์ไพรส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
547
1000072526
0208
3031282193
3921001982
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านหม้อแสงไทยการค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
548
1000072215
0208
3032614054
0570451492
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.เอส.กิจเจริญทรัพย์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
549
1000072196
0208
3033336276
6652011711
บริษัท บีวอชเชอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
550
1000072196
0208
3033336276
3084780539
บริษัท บีวอชเชอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
551
1000072129
0208
3033296105
2470734266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอดี้ เฮลท์ สปอร์ต ฟิสเนส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
552
1000072102
0208
3032711319
0581057312
บริษัท ฉิน กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
553
1000072061
0208
3101456585
1533064075
บริษัท ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
554
1000071958
0208
3011879382
1980144230
บริษัท 17 คอนซัลแต้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
555
1000071954
0208
3032931359
0750276784
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์แก๊ส ออโต้
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
556
1000071770
0208
3031048133
0713008456
บริษัท ส.จงรัก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
557
1000071432
0208
3032834704
9050433510
บริษัท ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
558
1000071401
0208
3033284805
9170021316
บริษัท ชัยมลล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
559
1000071400
0208
3101288803
0322339441
บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
560
1000071288
0208
3031996731
7622146066
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ ออโต้ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
561
1000071253
0208
3033002065
3605584396
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท ซิวิล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
562
1000071208
0208
3271048825
1811002102
บริษัท พีณัฐ พีซีเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
563
1000071098
0208
3711000437
1751011352
บริษัท ปุ๋ยหมักเมืองสุพรรณ (มิตรเกษตร) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
564
1000070988
0208
3032315272
1455116929
บริษัท เฟิรสส์ ฟอร์ ซัคเซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
565
1000070947
0208
3033357653
1511037271
บริษัท เอกอุ เทคโนไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
566
1000070825
0208
3032163552
331215962
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทิมา เชียราย ทัวร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
567
1000070669
0208
3032818865
9130205735
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอรุณ ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
568
1000070662
0208
3033265965
1880760960
บริษัท เกรท ดัน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
569
1000070602
0208
3191072405
1740686520
บริษัท เอพีเอส เทคนิคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
570
1000070563
0208
3032732079
0932252016
บริษัท มิราเคิล ไทม์ ทราเวล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
571
1000070560
0208
3030376756
8346005245
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
572
1000070527
0208
3531009634
5391162378
บริษัท เอส.เอ็น.ซุปเปอร์ไฮเวย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
573
1000070451
0208
3011789476
0221058332
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
574
1000070434
0208
3031243033
3144119824
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอส มิลเลนเนียม ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
575
1000070104
0208
3401010951
4260065173
บริษัท ยิ้มสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
576
1000070049
0208
3030983978
0760165432
บริษัท โอ เอส คอนเวอร์เจนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
577
1000070034
0207
3033228830
0052091230
บริษัท ชัย ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
578
1000070034
0208
3033228830
0632127858
บริษัท ชัย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
579
1000070034
0208
3033228830
0052091230
บริษัท ชัย ดีเวลล็อปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
580
1000070034
0208
303322883
0632127858
บริษัท ชัย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
581
1000070012
0208
3030263834
1431820276
บริษัท ปักแสงทอง 2006 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
582
1000069978
0208
3011463451
0051102266
บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
583
1000069978
0208
3011463451
2180444750
บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
584
1000069931
0208
3033336597
2502729643
บริษัท วงศ์แสงทองคอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
585
1000069745
0208
2781698285
1282078052
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิค ฟาร์ม โดยนายบวร พรมขอนยาง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
586
1000069744
0208
3191011718
0632023859
บริษัท บางกอกเพียวริตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
587
1000069697
0208
3102426129
0432275558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชาติทรานสปอร์ต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
588
1000069653
0208
27819021158
0942288497
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดับเบิ้ลพี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
589
1000069628
0208
3031622029
1122185519
บริษัท ฐาน โปรเจคเตอร์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
590
1000069583
0208
2781827913
7870027936
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีแพท ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
591
1000069581
0208
3202092163
3830789040
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริอักษร ขนส่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
592
1000069568
0208
3032925211
6472548275
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาแพทย์ภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
593
1000069548
0208
3030515339
1341125572
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวีวรรณ์การโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
594
1000069548
0207
3030515339
1341125572
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวีวรรณ์การโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
595
1000069473
0208
3032970426
3732708048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขานทรัพย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
596
1000069334
0208
3032456074
5393004519
บริษัท ส.สุริยันต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
597
1000069215
0208
3102174945
1493060311
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอรัตนชัยการพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
598
1000069214
0208
3033118384
7230022951
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
599
1000069115
0208
3032912846
2642695914
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์คอบร้าโกลด์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
600
1000069112
0208
3033352498
6092056269
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
601
1000068944
0208
3033172584
7511018921
บริษัท พร-นฤมล เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
602
1000068873
0208
3030782823
0622196009
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค เมนทีแนนซ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
603
1000068663
0208
3031865198
1924024662
บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
604
1000068590
0208
2781837639
7870027928
ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอล.เอ็น.พี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
605
1000068537
0208
3032867221
4072320234
บริษัท จีรัง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
606
1000068359
0208
3212004088
2030074888
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนาปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
607
1000068283
0208
3101859331
2011051840
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
608
1000068053
0208
3031576094
0882190019
บริษัท พรธนชาติ เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
609
1000067920
0208
3011853313
0032224280
บริษัท ชัดคม ก๊อปปี้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
610
1000067844
0208
4201004386
3022550739
กิจการไฟฟ้าสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
611
1000067535
0208
2781790699
2562775571
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอี่ยมไทยเจริญการพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
612
1000067520
0208
3033210255
2382065080
บริษัท สถาพรอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
613
1000067184
0208
3032319638
8523000600
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ ปิโตเลี่ยม เชียงใหม่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
614
1000067050
0208
2781786906
0600319431
คณะบุคคล เอ็นพี เอ็นเตอร์ไพร์ซ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
615
1000066974
0208
3033145960
0140069054
บริษัท ทองแท่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
616
1000066870
0208
3011623916
3110015509
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
617
1000066870
0208
3011623916
7392283603
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
618
1000066870
0208
3011623916
3111421004
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
619
1000066870
0208
3011623916
0380052414
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
620
1000066822
0208
3031258907
1780045555
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าช้างทอง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
621
1000066808
0208
3031618503
2332104027
บริษัท อีวอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
622
1000066764
0208
3031620698
0632116110
หจก.ที.ที.บี.ธุรกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
623
1000066650
0208
3101518344
0592015244
บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
624
1000066588
0208
3030684899
1065260851
บริษัท บารามีซี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
625
1000066575
0208
3032496803
0164083322
บริษัท ดีไซน์ โค้ด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
626
1000066574
0208
3032604901
1812284493
บริษัท ยูไนเต็ด แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
627
1000066513
0208
3032190862
1002815199
บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
628
1000066414
0208
3033171365
7302545337
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งกะรัต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
629
1000066394
0208
3032975971
3132618816
บริษัท แอมพลัส คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
630
1000066329
0208
3033130096
0782454694
บริษัท มีเดีย วัลเลย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
631
1000066317
0208
3033118353
1635133851
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ แอนด์ แมส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
632
1000066232
0208
3030160386
2330231559
บริษัท เอ ไอ เอ็กซ์ อินโฟซิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
633
1000066222
0208
3033044669
0260782503
หจก.ปรัชญา พาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
634
1000066178
0208
3032710336
0591101137
บริษัท สตาร์ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
635
1000066037
0208
3032950701
1018341055
บริษัท คราวน์ เวิลด์ไวล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
636
1000065985
0208
3032965934
9183000117
บริษัท เอ็ม.พี.ดับบลิว ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
637
1000065596
0208
3032981460
2182853251
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิรา เคมีคอล ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
638
1000065527
0208
3032216302
0232458258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ ซี พี คอนสตัคชั่น (2006)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
639
1000065527
0208
3032216302
2322458258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ ซี พี คอนสตรัคชั่น(2006)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
640
1000065440
0208
3033129434
2230548899
หจก.มิลโปรเกส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
641
1000065435
0208
3030188946
1982076067
บริษัท เอส.ซี.คอมมูนิเคชั่น เน็ท เวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
642
1000065392
0208
2781755360
1080397043
คณะบุคคล พี เอส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
643
1000065358
0208
3033000153
1002100475
บ.พันธ์ภานุ ก่อสร้าง จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
644
1000065293
0208
2000252977
0112384596
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยรุ่งเรืองโฆษณา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
645
1000065129
0208
3011476741
2050253729
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
646
1000064935
0208
3032877916
2402073431
บริษัท พีเค จุเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
647
1000064787
0208
3030277572
1370914382
บริษัท จังเกิ้ล คิง 2002 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
648
1000064750
0208
3033069600
1872055189
บริษัท วรรณกิจก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
649
1000064750
0208
3033069600
0237013990
บริษัท วรรณกิจก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
650
1000064750
0208
3033069600
0237013990
บริษัท วรรณกิจก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
651
1000064742
0208
3032636568
3502209514
บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
652
1000064742
0208
3032636568
3502209514
บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
653
1000064691
0208
3030839831
0561515360
บริษัท ฉันทวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
654
1000064641
0208
2781653369
7452522777
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรพิมพ์ เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
655
1000064603
0208
3030009425
0932447584
บริษัท สยาม แอโรมารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
656
1000064496
0208
3031112612
0442020454
บริษัท อังคอน กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
657
1000064432
0208
3033105438
0882884112
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์มีคอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
658
1000064345
0208
3011723494
3011723494
บริษัท 299 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
659
1000064345
0208
3011723494
0006130259
บริษัท 299 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
660
1000064287
0208
3302019695
5940152704
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยเจริญศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
661
1000064287
0208
3302019695
6092032190
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยเจริญศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
662
1000064287
0208
3302019695
3013170700
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยเจริญศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
663
1000064134
0208
3012021797
0951178180
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์เสรี ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
664
1000063809
0208
3033012422
3812092055
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตน์อินเตอร์ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
665
1000063780
0208
3032947053
6552194351
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานทุ่ม การโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
666
1000063496
0208
3032449403
7202785519
บริษัท มิ่งขวัญ ไพรเว็ท เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
667
1000063313
0208
3031042254
1270196642
บริษัท ไทย สกาย คอมมานด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
668
1000063241
0208
3032793360
1052588262
หจก.เพิ่มพูนทรัพย์ เซาร์เทิร์น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
669
1000063228
0208
3102009322
1543063877
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงวิวัฒน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
670
1000063219
0208
3030811684
0590408977
หจก. ทู อิน วัน แอเรีย คอมมิวนิเคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
671
1000062804
0208
3380039240
1112655056
บ.สยาม วิคทอรี่ แมเนจเม้นท์ จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
672
1000062770
0208
3030591890
0262425549
บริษัท แนบ๊อบ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
673
1000062759
0208
4030003772
1753066644
กิจการร่วมค้า บริษัท ช.ไชยภัทร์ ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เพชรบุญมา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
674
1000062660
0208
3380103392
4841011620
บริษัท บิ๊ก โพลีเมอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
675
1000062659
0208
3102771120
1894295474
หจก. วัฒนะแทรคเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
676
1000062210
0208
3032945424
0472241348
บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
677
1000062053
0207
3452027779
4251441370
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาสิณีออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
678
1000061956
0208
3342010102
3321336049
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยวัสดุ (1999)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
679
1000061956
0208
3342010102
3321336049
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยวัสดุ (1999)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
680
1000061859
0208
3032713320
0772532032
บริษัท เมกก้า เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
681
1000061742
0208
3032895958
1412790886
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สฤษดิ์พล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
682
1000061608
0208
3032339131
0661067829
บริษัท เคเอ็นอาร์ มีเดียส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
683
1000061608
0208
3032339131
0661067829
บริษัท เคเอ็นอาร์ มีเดียส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
684
1000061544
0208
3032836180
4752853407
บริษัท เอสพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
685
1000061468
0208
3101368901
1893052090
บ.อิทธิพร อิมปอร์ต จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
686
1000061467
0208
3032913324
0772118095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.วัสดุภัณฑ์ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
687
1000061387
0208
3032518987
0322483959
บริษัท ไทยจิตรเกษม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
688
1000061213
0208
3032857635
1872087349
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 ธัญญธร คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
689
1000061026
0208
3032523189
0019306046
บริษัท อยุธยา แฟ็กเตอริง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
690
1000060842
0208
3011633281
0651301858
บริษัท วิส คอนซัลแทนท์ส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
691
1000060521
0208
3011644102
0061057609
บริษัท ธวิพัฒน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
692
1000060491
0208
3031138377
0830744918
บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
693
1000060434
0208
3031378896
3472453954
บริษัท สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
694
1000060420
0208
3032799775
3782020112
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทกลาส ดอท เน็ท
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
695
1000060399
0208
2781460073
7212232584
คณะบุคคล พงษ์พรรณพิทยา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
696
1000060399
0207
2781460073
7212232584
คณะบุคคล พงษ์พรรณพิทยา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
697
1000060244
0208
3031311794
7372223221
บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
698
1000060241
0208
3032727341
1013402340
บริษัท แอบโซลูท คอร์ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
699
1000060213
0208
3032660624
2681301063
บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซิสเต็ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
700
1000060213
0208
3032660624
5191132237
บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
701
1000060127
0208
3030045447
0630038654
บริษัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
702
1000059971
0208
3032628389
1052576875
บริษัท ฟิวชั่น เอเชีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
703
1000059941
0208
3021037246
3144398371
บริษัท ป๊อป ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
704
1000059790
0208
3032457828
1471372460
บริษัท ที.เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
705
1000059559
0208
3011351550
0532359373
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
706
1000059510
0208
3192116191
1404375360
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน ไฮ-เทค เซ็นเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
707
1000059382
0208
3032104036
0702776783
บริษัท ติ๊งเน็ท คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
708
1000059341
0208
3032550956
0281095307
บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
709
1000059231
0208
3032631310
5470221628
บริษัท ที.เค.เซอร์วิส เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
710
1000059165
0208
3032534079
0802164384
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นถนน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
711
1000059163
0208
3011925133
1873065567
บริษัท เมก้าลิงค์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
712
1000059158
0208
3102040035
1873070765
หจก. ที.ไอ.พี.ออโต้พาร์ท
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
713
1000059016
0208
3031432734
0652476988
บริษัท วีแซท เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
714
1000059016
0208
3031432734
0652434428
บริษัท วีแซท เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
715
1000059009
0208
3030593726
7131042544
บริษัท แลมป์ด้า เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
716
1000059009
0208
3030593726
7131042706
บริษัท แลมป์ด้า เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด โอนสิทธิธนาคารกสิกรไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
717
1000058924
0208
3101192339
1753054095
บริษัท พรพัน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
718
1000058900
0208
3031844063
0740164333
บริษัท เอสอาร์ เทเลคอม (กรุงเทพ) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
719
1000058818
0208
3032609692
0400131552
บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
720
1000058631
0208
3101059380
1013012230
บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
721
1000058299
0208
3011994252
0472340565
บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
722
1000058273
0208
3101942996
1702033135
บริษัท เวล เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
723
1000058236
0208
3030611871
0552343478
บริษัท พี.ที.อาร์.แบ็กส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
724
1000058124
0208
3032185530
0342710700
บริษัท ศุภาสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
725
1000058005
0208
3011572566
1851014777
บริษัท บิลดิ้ง เอ็นเวลลอป ซิสเต็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
726
1000057900
0208
3181013708
0591050539
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ โปรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
727
1000057809
0208
3432009412
0372835849
หจก. สกลไอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
728
1000057445
0208
3030161239
2762024708
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์ คอมพิว จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
729
1000057333
0208
3011899137
4420364095
บริษัท วิชั่นทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
730
1000057288
0208
3032192729
1002786008
บริษัท ดีไวเซอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
731
1000057002
0208
3101520422
0032116744
บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด
อนุมัติและยืนยันแล้ว
732
1000056992
0208
3032490504
2841232468
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
733
1000056896
0208
3032701303
0582985758
บ.แวนนาฟว์ จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
734
1000056876
0208
3030766069
2150552871
บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์ อาร์คิเท็คเจอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
735
1000056705
0208
3032674843
0263016206
บ.เป็นหนึ่งคอมเมอร์เชียล จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
736
1000056656
0208
3032589345
0762560736
บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์เจริญมั่นคง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
737
1000056562
0208
3032433532
3440160289
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
738
1000056554
0208
3011798737
1243083068
บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
739
1000055966
0208
3011830048
1013316003
บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
740
1000055774
0208
3030913876
0522123457
บริษัท แวนนิคส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
741
1000055770
0208
3011955383
0581093039
บริษัท แวนบิวฟ์ จำกดั
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
742
1000055762
0208
3032544858
4222562959
บริษัท พี.กิตติธรณ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
743
1000055482
0208
3531001584
3943008619
บริษัท ริมจันคอมเพล็กซ์ (1990) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
744
1000055303
0208
3380072919
3950031014
บริษัท แอสซิส เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
745
1000055094
0208
3032310475
4702410059
บริษัท แพลทตินัม เพสท์ คอนโทรล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
746
1000055049
0208
3221001269
2110218320
บริษัท วังต้น บิวเดอร์ 2005 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
747
1000055047
0208
3030800831
0590641601
บริษัท เจอาร์ โปร ออดิโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
748
1000055026
0208
3030465641
1590906762
บริษัท กรีน พาธ เทคโนโลจิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
749
1000054910
0208
3031748330
3022874146
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีทเศศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
750
1000054799
0208
3030994486
0441315680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ เมทริคซ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
751
1000054634
0208
2781374615
0600105733
คณะบุคคลรตนกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
752
1000053987
0208
3032190916
0310117763
บริษัท อีโค อะโกร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
753
1000053546
0208
3031012905
0542004293
บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์เซลล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
754
1000053509
0208
3102447025
2511069922
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทองการท่องเที่ยว
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
755
1000053491
0208
3032436366
0572240091
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.แอลอินเตอร์กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
756
1000053456
0208
3011396605
3320008041
บริษัท รัตนวรา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
757
1000053268
0208
3011301715
1202140099
บริษัท เบรนเนท คอนซัลแทนส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
758
1000053266
0208
3401008545
4130140418
บริษัท อุดรสหโชค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
759
1000053222
0208
3101012125
1001050820
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
760
1000053057
0208
3031281165
7241015151
บริษัท ดี แอนด์ เอช แอนด์ ดับบลิว จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
761
1000052837
0208
3031985964
6190107710
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
762
1000052463
0208
3101118971
1243081088
บริษัท โตโยต้า(พารา) รถเช่า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
763
1000052411
0208
3401004202
4123025597
บริษัท สมเด็จ (1991) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
764
1000051861
0208
3031527782
2141244741
บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
765
1000051797
0208
3031846180
1732188722
บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
766
1000051789
0208
3030124814
0222339938
บริษัท โปรไลน์ ซิสเต็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
767
1000051255
0208
3101523157
2681041144
บริษัท แองโกล - ไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
768
1000051255
0208
3101523157
268238138
บริษัท แองโกล - ไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
769
1000051144
0208
3011519301
1960535738
บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
770
1000051006
0208
3030614186
0452018537
บริษัท ฟิตเนส พลัส(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
771
1000050732
0208
3011731284
1307084218
บริษัท แจ๊คสัน อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
772
1000050620
0208
3031079106
6440101994
บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
773
1000050586
0208
3032329545
1227204904
บริษัท ไอซิส เน็ตเวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
774
1000050508
0208
3032321204
2002047849
บริษัท บ้านครองขวัญ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
775
1000050501
0208
3032357715
2290831474
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนสิริ กราฟิก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
776
1000050460
0208
3032357753
1872046055
บ.เค แอนด์ ซัน ออโต้ซัพพลาย จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
777
1000050460
0207
3032357753
1872046055
บริษัท เค แอนด์ ซัน ออโต้ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
778
1000050425
0208
3030966599
1122176137
บริษัท ศูนย์ซ่อมโปรเจคเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
779
1000050297
0208
3030491756
0572164127
บริษัท เมเจอร์ เทอเทิล กาด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
780
1000050203
0208
3031888692
2560022761
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค เพาเวอร์ ทู
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
781
1000050185
0208
3101174489
2991522193
บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
782
1000049815
0208
3011874837
0591091220
บริษัท แจนไนน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
783
1000049750
0208
3032000703
1092011550
บริษัท เอส.ซี.เอ็น. โปรดักส์ชั่น เฮ้าส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
784
1000049572
0208
3032077170
1102226972
บ.อัลฟอร์ซ จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
785
1000049391
0208
3031828131
9130096316
บริษัท รุ่งโรจน์ก้าวหน้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
786
1000049371
0208
3031969315
2260060285
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติเดชก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
787
1000049234
0208
3030787446
1018339901
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ้งเอกรยา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
788
1000049135
0208
3101319101
1301275007
บริษัท อร่ามบุญ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
789
1000048915
0208
3031950870
7151037806
บริษัท เบสิค คอนเซ็ปท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
790
1000048886
0208
3541002069
2164147791
บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
791
1000048654
0208
3030786913
0592621176
บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
792
1000048639
0208
3032011600
1990055974
บ.เอ็ม-แลนดาร์ช จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
793
1000048149
0208
3101329032
0541055665
บริษัท อิมพ์-เอ็กซ์.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
794
1000048005
0208
3032314824
2050542089
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามปอร์ซเลน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
795
1000047970
0208
3432008484
1202574730
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครศรีเจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
796
1000047843
0208
3031173354
1017777655
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
797
1000047720
0208
3030724380
0066074541
บริษัท เจ.แซด.อาร์ จำกัด โอนสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
798
1000047694
0208
3102992990
0742680916
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิศิริ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
799
1000047644
0208
3011526736
0601001545
บริษัท เจดี แอร์ เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
800
1000046710
0208
3030096029
0602523145
บริษัท ซี อาร์ วี ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
801
1000046696
0208
3232005317
2732376081
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิมเจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
802
1000046696
0208
3232005317
56502420000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิมเจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
803
1000046684
0208
3632009342
6046044405
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชลกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
804
1000046651
0208
3102923727
0223013298
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมศรี ซี.พี.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
805
1000046575
0208
3032107600
2847040900
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่อี่การพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
806
1000046535
0208
3181009244
1133142453
บริษัท ต.เจริญสมุทร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
807
1000046471
0208
3532013159
3031138924
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
808
1000046299
0208
3102947013
0771057500
หจก.วานิชศิลป์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
809
1000046241
0208
3030073495
4001060726
บริษัท ยูนิฟาย พรีเซนเทชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
810
1000046241
0208
3030073495
4001060726
บริษัท ยูนิฟาย พรีเซนเทชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
811
1000046235
0208
3030852168
2110605843
บริษัท เอ็กโซ สี่คูณสี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
812
1000046139
0208
3032118682
4752577620
บริษัท ณภัทร ดีไซน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
813
1000046104
0208
3031339255
7131038083
บริษัท เวอริฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
814
1000045909
0208
3380092405
0531388338
บริษัท เค คาร์เรนทอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
815
1000045885
0208
3612007047
5371235892
หจก. ช.สายเหนือ คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
816
1000045872
0208
3542004062
5070375121
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้ออารีราษฎร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
817
1000045872
0208
3542004062
5070375121
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้ออารีราษฎร์
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
818
1000045532
0208
3030032034
0722100734
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัด แอนด์ พิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
819
1000045503
0208
3030158826
4492175507
บริษัท เอส.พี.วี.การพิมพ์(2550) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
820
1000045356
0208
3011140031
0652476929
บริษัท แอตแลนเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
821
1000045356
0208
3011140031
0652419089
บริษัท แอตแลนเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
822
1000045234
0208
3802003804
8010369268
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหจักรกล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
823
1000045155
0208
3030409867
3203021567
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
824
1000045155
0208
3030409867
4752059263
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
825
1000045078
0208
3101006032
7082285533
บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
826
1000045030
0208
3101734775
0766009815
บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
827
1000044995
0208
3032162654
7320079984
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ทรัพย์การช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
828
1000044993
0208
3941001693
9071930599
บริษัท เซาร์สยาม ไอ.เอ็ม.ที.คอร์ปอเรชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
829
1000044919
0208
3032156158
0310084571
บริษัท ธรรมกิจ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
830
1000044899
0208
3032163279
0842135345
บ.สถาพร เทคนิคคอล เซอร์วิส จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
831
1000044844
0208
3032097079
2110231262
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิทัศน์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
832
1000044827
0208
3402011506
2921047632
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
833
1000044639
0208
3542005984
5070382926
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วรา 2001
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
834
1000044639
0208
3542005984
052440846393
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วรา 2001
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
835
1000044360
0208
3030103888
1620927663
บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
836
1000044319
0208
3011678596
0841050856
บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
837
1000044250
0208
3331000558
1412384799
บริษัท ทองธารินทร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
838
1000044142
0208
3011764824
0532282050
บริษัท แสงเพชรอิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
839
1000044077
0208
3962009258
9051528795
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมนราธิวาส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
840
1000043992
0208
3011449134
1830025074
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
841
1000043992
0208
3011449134
0766016595
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
842
1000043992
0208
3011449134
1203096142
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
843
1000043984
0208
301977396
7130222646
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.ที.คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
844
1000043946
0208
3030795755
7131032344
บริษัท เน็ทเซ็คเคียว ซิสเต็มส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
845
1000043946
0208
3030795755
7132293850
บริษัท เน็ทเซ็คเคียว ซิสเต็มส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
846
1000043946
0208
3030795755
7131043362
บริษัท เน็ทเซ็คเคียวซิสเต็มส์ โอนสิทธิ ธนาคารกสิกรไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
847
1000043946
0208
3030795755
7131043362
บริษัท เน็ทเซ็คเคียว ซิสเต็มส์ จำกัด โอนสิทธิ์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
848
1000043874
0208
2781006479
1612078283
คณะบุคคล พี.เอส.เอ็น.ซัพพลาย โดย นายสุนทร พิสิฐอดิศร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
849
1000043794
0208
3822002986
2511019748
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึ๊งเจริญก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
850
1000043777
0208
3032034623
2840052040
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเมศฐ์ มีเดีย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
851
1000043734
0208
3412000439
4016086930
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมโชคชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
852
1000043713
0208
3380097448
4332292817
บริษัท โดม เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
853
1000043681
0208
2780926174
7452574920
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรพสิษฐ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
854
1000043672
0208
3102149646
2140022652
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เฟอร์นิเจอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
855
1000043672
0208
3102149646
0120075718
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เฟอร์นิเจอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
856
1000043648
0208
3032120371
4732699139
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ม แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
857
1000043631
0208
30757067
0006129099
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
858
1000043631
0208
3030757067
0010041826
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
859
1000043631
0208
3030757067
0086000489
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
860
1000043552
0208
3101548594
1836002114
บริษัท แอ็คชั่น สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
861
1000043542
0208
3031233171
0651053746
บริษัท ธนพร เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
862
1000043440
0208
3011801079
1920992557
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
863
1000043378
0208
3030286925
8502051377
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ คูลลิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
864
1000043374
0208
3031876040
3202530914
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
865
1000043374
0208
3031876040
3202530914
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
866
1000043232
208
3332008843
1411029464
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
867
1000043101
0208
3030215260
1072110404
บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
868
1000043100
0207
3030761873
3010640013
บริษัท เกษตรสีมา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
869
1000043100
0208
3030761873
3010640013
บริษัท เกษตรสีมา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
870
1000043094
0208
3031628946
3312462124
บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
871
1000042705
0208
3380180515
3750078157
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
872
1000042473
0208
3031918221
1162102215
หจก. ช.วิภัทรพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
873
1000042473
0207
3031918221
1162102215
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิภัทรพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
874
1000042465
0208
3380075774
3750048616
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.คอนโทรล เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
875
1000042430
0208
3032037297
3080088948
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรกิจซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
876
1000042379
0208
3031257726
1017881341
บริษัท เบอรส เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
877
1000042282
0208
3380017743
7571011527
บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกรส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
878
1000042282
0208
3380017743
7572282095
บริษัท เจ แอนด์ โอ โปรเกรส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
879
1000042274
0208
3380143367
0952097999
บริษัท บี เค โกลว์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
880
1000042191
0208
3962000040
9141101847
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วน่ำฮึง สุไหงโก-ลก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
881
1000042090
0208
3030357373
3092745240
บริษัท พัฒนนิมิตร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
882
1000042073
0208
3502049010
1922268801
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
883
1000042073
0208
3502049010
5392267091
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
884
1000042073
0208
3502049010
5261141443
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
885
1000042012
0208
3031173118
0892210324
บริษัท เซลโฟล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
886
1000041948
0208
3342001261
5341318331
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพินทร์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
887
1000041948
0208
3342001261
5828009875
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพบริการอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
888
1000041948
0208
3342001261
5772010674
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพบริการอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
889
1000041948
0208
3342001261
3321017970
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพบริการอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
890
1000041911
0208
3572006852
5340277216
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพินทร์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
891
1000041823
0208
3030571892
2692651750
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ชัย กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
892
1000041797
0208
3030196972
2200324917
บริษัท สิงห์ทอง เน็คแวร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
893
1000041700
0208
3222002340
2412322942
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ธรรมรัฐคอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
894
1000041700
0208
3222002340
2116027802
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ธรรมรัฐคอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
895
1000041615
0208
3031948204
3522240972
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
896
1000041575
0208
3031750197
0146070577
บริษัท เบลลา วีต้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
897
1000041559
0208
3952006526
3991051156
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
898
1000041511
0208
3032007108
0391064970
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สัมฤทธิ์อะไหล่ยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
899
1000041423
0208
3101086249
0892472884
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
900
1000041357
0208
3030012913
7132226290
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โมบายเทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
901
1000041329
0208
3031820241
2210851065
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
902
1000041194
0208
3102029764
0326014241
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียฮ่งซิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
903
1000041130
0208
3542000064
2562624277
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพน่านก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
904
1000040810
0208
3101048315
0053015591
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
905
1000040688
0208
3012021308
1280881960
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสี่เจ็ด ก๊อปปี้เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
906
1000040481
0208
3030847690
1362249710
บริษัท เทเบิ้ลแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
907
1000040319
0208
3031170254
0802474625
บริษัท เพลสซิ่ง แวลู จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
908
1000040319
0208
3031170254
9003225768
บริษัท เพลสซิ่ง แวลู จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
909
1000040315
0208
3030822352
1702061779
บริษัท ดีเอเอส เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
910
1000040218
0208
3011490402
23604317178
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
911
1000040087
0208
3030881076
3951146623
บริษัท ไทยโหลด ดอท คอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
912
1000040043
0208
3102447742
0643002108
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูไลย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
913
1000039762
0208
3031569645
0412221003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศักดิ์วิศวการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
914
1000039739
0208
3101175349
010110201962927
บริษัท ไทยธาราศิลป์ อิมปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
915
1000039519
0208
3031893870
0552100413
บริษัท ซัน อินเตอร์บิสสิเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
916
1000039472
0208
3031867130
1323095289
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระนัล ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
917
1000039314
0208
3701027550
4680081886
บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
918
1000039314
0208
3701027550
3521052278
บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
919
1000039281
0208
3030276742
1307040459
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
920
1000039230
0208
3011990070
7041014746
บริษัท ที แอนด์ เอ ก๊อปปี้ไทม์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
921
1000039221
0208
3101087703
1542203599
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
อนุมัติและยืนยันแล้ว
922
1000038863
0208
3011832783
2321111324
บริษัท โฟร์ ไฮเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
923
1000038658
0208
3030877581
5592466102
บริษัท เปี่ยมวัชร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
924
1000038602
0208
3030605443
2000661153
บริษัท มาสเตอร์คาร์เร้นเทิล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
925
1000038555
0208
3011802229
1234030441
บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
926
1000038549
0208
3030911933
1471051571
บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
927
1000038383
0208
3030465634
1153084056
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนลาภ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
928
1000038184
0208
3030854834
1323093292
บริษัท สยาม คอน แฟ็บ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
929
1000038182
0208
3030385857
1150426950
บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
930
1000038024
0208
3030037572
0992173179
บริษัท โกลด์ ริช ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
931
1000038004
0208
3101015539
0472172077
บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
932
1000037966
0208
3011909133
0651394511
บริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
933
1000037938
0208
2000013929
0622296071
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหทวีโชค (คณะบุคคล)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
934
1000037874
0208
3101192322
1753055092
บริษัท อะเส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
935
1000037667
0208
3108014023
1352041851
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
936
1000037524
0208
3102137940
0001668846
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเนชั่นแนลการค้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
937
1000037519
0208
3682016871
2052050487
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลศิริทัวร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
938
1000037477
0208
3101248128
1324640547
บริษัท ภัครพันธ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
939
1000037399
0208
3030022561
1401050339
บริษัท ลัคกี้ เวรี่มัช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
940
1000036877
0208
3030106933
4222242792
บริษัท แอร์พอร์ต เนชั่นแอร์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
941
1000036821
0208
3102893433
0590013734
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
942
1000036745
0208
3030755155
6190017576
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
943
1000036745
0208
3030755155
3030755155
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารุ่งเรือง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
944
1000036690
0208
3030004710
0792745289
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยุมภูโยธาการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
945
1000036675
0208
3271169117
0312278396
บริษัท ไฮเท็ครีสอร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
946
1000036516
0208
3030045652
9806297555
บริษัท ภุ่ภมร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
947
1000036262
0208
3102930473
0252228420
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส.แทรเวล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
948
1000036201
0208
3102093703
0011205283
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
949
1000036065
0208
3011497050
1970246680
บริษัท คอมเนท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
950
1000036048
0208
3031351325
0462397407
บริษัท สุภาพงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
951
1000036017
0208
3031225503
0710319344
บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
952
1000035735
0208
3030053763
1333151577
บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
953
1000035598
0208
3011355848
1001007184
บริษัท เค.ซี.มัลติมีเดีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
954
1000035377
0208
3101967227
2621200894
บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
955
1000035291
0208
3031902947
7291025018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
956
1000035249
0208
3101384000
0631489430
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
957
1000035150
0208
3030821171
1002498424
บริษัท ทรัพย์สถาพร อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
958
1000035082
0208
3431002308
3472325038
บริษัท เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
959
1000035065
0208
3011584071
0292911342
บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
960
1000035054
0208
3422005004
431637004
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งคงอยู่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
961
1000035046
0208
3031802377
3291241315
บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
962
1000035028
0208
3030523938
4530365552
บริษัท คูหาวัสดุ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
963
1000034824
0208
3030174789
4701011177
บริษัท ประหยัด เอ็กซ์เพรส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
964
1000034822
0208
3030341983
6190018033
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชามญช์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
965
1000034551
0208
3501048663
053405200758403
บริษัท เมืองฟ้าอรุณ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
966
1000034510
0208
3030966971
0172391989
บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
967
1000034504
0208
3102955391
0190013893
ห้างหุ้นส่วนจำกด สรรพกิจ คอนสตรัคท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
968
1000034500
0208
3031375611
7572191529
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
969
1000034453
0208
3101122244
0111023999
บริษัท ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
970
1000034369
0208
3031084308
8192104548
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
971
1000034366
0208
3672006226
6411084300
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพชาตรีเนรมิต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
972
1000034079
0208
3030148964
1690601248
บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
973
1000034077
0208
3031316782
0981039998
บริษัท ออกัส ไฟร์ โปรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
974
1000034051
0208
3542004970
5071971038
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาแลงการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
975
1000034048
0208
3380061944
1990027369
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัฐพันธ์วิศวกรรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
976
1000033967
0208
3031458970
3342181772
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซน์เทค แอดเวอร์ไทซิ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
977
1000033749
0208
3030962959
3292457419
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
978
1000033687
0208
2780684715
5930225817
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ส พี เอ็น ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
979
1000033645
0208
3011742624
1017576263
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
980
1000033645
0208
3011742624
7132248316
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
981
1000033600
0208
3011703601
2420149193
บริษัท มิราเคิล เวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
982
1000033584
0208
338087784
1351002330
บริษัท เอ็นวิเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
983
1000033515
0208
3442003981
2532071391
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
984
1000033447
0208
3101024760
7131042706
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
985
1000033440
0208
3380060589
5090044953
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันธ์เขียว ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
986
1000032729
0208
3031538122
8030298765
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเรืองคอนกรีต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
987
1000032482
0208
3011058121
1600700957
บริษัท แปลนพริ้นท์ติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
988
1000032463
0208
3030413246
0281433793
บริษัท จอยอัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
989
1000032355
0208
3031638495
1402303440
บริษัท อาร์ จี บี มีเดีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
990
1000032262
0208
3101406955
0650077059
บริษัท ที.ซี.เมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
991
1000032001
0208
3101870596
1500352180
บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
992
1000031842
0208
3030786531
0290060400
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เอ็ม ซี แมชชีน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
993
1000031724
0208
2780285981
0662068774
คณะบุคคลทรัพย์อนันต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
994
1000031699
0208
3031619852
0340008393
บริษัท 2 ทะเล้น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
995
1000031535
0208
2780396915
0662073204
คณะบุคคล พูนสิริ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
996
1000031468
0208
3030312198
0492586755
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฬาลักษณ์คอมเมอเชียล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
997
1000031398
0208
3011751688
7132153129
บริษัท เซมเพิล ค๊อกเครน (เอเซีย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
998
1000031337
0208
3412004314
2522532822
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวดีโพนพิสัยก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
999
1000031260
0208
3441000691
5922052463
บริษัท ชัยกิตติวิศวกรรม (2539) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1000
1000031260
0208
3441000691
4190567922
บริษัท ชัยกิตติวิศวกรรม (2539) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1001
1000031260
0207
3441000691
5922052463
บริษัท ชัยกิตติวิศวกรรม (2539) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1002
1000031260
0208
3441000691
4190567922
บริษัท ชัยกิตติวิศวกรรม (2539) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1003
1000031147
0208
3101246506
0006135242
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1004
1000031059
0208
3102800974
0832406783
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ้วยรางวัล 1992
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1005
1000030975
0208
3011114438
1440472429
บริษัท ชัยเกียรติ (1992) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1006
1000030901
0208
3011416488
0010181300
บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1007
1000030901
0208
3011416488
0712850639
บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1008
1000030757
0208
3030779472
1091821399
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออกัส มัลติโปรดักส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1009
1000030557
0208
3101250114
0141057737
บริษัท ซัมเทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1010
1000030156
0208
3031567795
3050007494
บริษัท ร่วมพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1011
1000030140
0208
3031697997
1784317073
บริษัท เทคนิเชี่ยน ซัพพอร์ท แอคเซสเซอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1012
1000030137
0208
2780141010
0152247827
คณะบุคคลร้านวิภาวีการปก โดยนายสมาน จันทรบุตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1013
1000029866
0208
3030926753
1452065442
บริษัท แหลมทองแอร์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1014
1000029429
0208
3322005425
1492268859
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองทวีรัตน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1015
1000029363
0208
3102976792
1840622805
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ แทรเวล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1016
1000029338
0208
3030905567
1524666565
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันวังทอง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1017
1000029333
0208
3031704190
0700016465
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1018
1000029140
0208
3031737365
0242569933
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดีเอส จีโอเทค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1019
1000028926
0208
3011549681
1470923648
บริษัท ปริ้นเตอร์แคร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1020
1000028847
0208
3302043256
3051621781
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาณัฐธร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1021
1000028847
0207
3302043256
3051621781
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาณัฐธร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1022
1000028847
0208
3302043256
3056013909
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาณัฐธร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1023
1000028671
0208
3030624383
0573009271
บริษัท สุรนารี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1024
1000028487
0208
3030915320
4702379267
บริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1025
1000028459
0208
3011979082
3690009083
บริษัท ศศพรรษ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1026
1000028346
0208
3030323521
2631213025
บริษัท เวลคัม อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1027
1000028330
0208
3102911847
7372126668
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเชอรัล เปเปอร์อาร์ต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1028
1000028300
0208
3502012632
5552239364
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเอกซ์โพเรชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1029
1000028118
0208
3031693258
3291229563
บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1030
1000028088
0208
3102210254
1830004824
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมะกิจคอมเมอร์เชียล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1031
1000027984
0208
3101350876
0591090178
บริษัท เครื่องเสียง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1032
1000027640
0208
3011746745
1402376930
บริษัท จรัสศิลป์ โฆษณา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1033
1000027400
0208
3101405897
1510023119
บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1034
1000027253
0208
3030019417
7341007512
บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1035
1000027170
0208
3011411742
1113011750
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1036
1000027099
0208
3031203686
0141318987
บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1037
1000026976
0208
3011832103
0322445974
บริษัท ชัยพัฒนทิพย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1038
1000026916
0208
3102863436
023217873
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รุ่งโรจนื
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1039
1000026800
0208
3011084533
1893044691
บริษัท นวกิจเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1040
1000026787
0208
3102215600
1891146408
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์พาณิชย์เจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1041
1000026533
0208
3031481978
3603002548
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1042
1000026527
0208
3101083231
1652165687
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1043
1000026527
0208
3101083231
0014063205
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1044
1000026391
0208
3102492087
0161058722
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณวัฒน์ รุ่งเรืองกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1045
1000026391
0208
3102492087
0161058722
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณวัฒน์ รุ่งเรืองกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1046
1000026268
0208
3101894110
1563086683
บริษัท แวน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1047
1000026255
0208
3031031968
0471077800
บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด โอนสิทธิ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1048
1000026255
0208
3031031968
0601468740
บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1049
1000026175
0208
3102086699
0371008330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสวัสดิ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1050
1000026173
0208
3030832269
1259774675
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1051
1000025897
0208
2000101916
0511187726
โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1052
1000025897
0208
2000101916
0516078313
โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1053
1000025889
0208
3101083187
0066074541
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1054
1000025889
0208
3101083187
0746016239
บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1055
1000025889
0208
3101083187
0007848846
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1056
1000025889
0208
3101083187
1886006075
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1057
1000025889
0208
3101083187
0006135358
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1058
1000025838
0208
3101430929
0031064449
บริษัท เอสเอฟซี สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1059
1000025790
0208
3011568682
0391053553
บริษัท เอไอเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1060
1000025788
0208
3030793300
0781003811
บริษัท วิศวชลกร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1061
1000025609
0208
3030381071
0011523842
บริษัท ภรณ์ธนา เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1062
1000025606
0208
3101816402
0311272878
บริษัท พรีซีซั่น คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1063
1000025561
0208
2000171261
1320920018
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี ซี กรุ๊ป
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1064
1000025476
0208
3030223562
4702206133
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1065
1000025469
0208
3011094600
5532628560
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1066
1000025469
0208
3011094600
5502446794
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1067
1000025469
0208
3011094600
5302672074
บริษัท ไอ ที เอส ซัพพอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1068
1000025469
0208
3011094600
3192786578
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1069
1000025469
0208
3011094600
5514019981
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1070
1000025442
0208
3201009360
1471044837
บริษัท ชลบุรีค้าวัสดุ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1071
1000025132
0208
3101890983
0121402797
บริษัท เอ็น เจ โปรโมชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1072
1000025109
0208
3102027104
0100058397
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงการยาง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1073
1000024947
0208
3030623720
4652135639
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1074
1000024897
0208
3101297393
7592002781
บริษัท พิมพ์สวย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1075
1000024880
0208
3031070455
4902103320
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1076
1000024750
0208
3102410470
0060012161
หจก.บุญวิทยากุลซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1077
1000024591
0208
3021029050
2621093579
บริษัท สีเดลต้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1078
1000024586
0208
3502016562
5530102913
บริษัท พรหมเสนเดินรถ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1079
1000024555
0208
3102368689
0731000113
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1080
1000024552
0208
3611001732
5101963089
บริษัท เจ.เจ.พี.คอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1081
1000024522
0208
3031226104
0760007691
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นเดอร์ เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1082
1000024516
0208
3030743824
0570256222
บริษัท เค ดี จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1083
1000024453
0208
3252000132
2061438288
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยบูรพา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1084
1000024342
0208
3102205373
0120029060
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.นำเบญจพลพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1085
1000024339
0208
3011963388
0322490707
บริษัท เคพีเอ็นไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1086
1000024337
0208
3030613271
3042785583
บริษัท ดิจิเวิลด์พัฒนา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1087
1000024288
0208
3011464755
1463066769
บริษัท วูแนน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1088
1000024090
0208
3301022016
3010642539
บริษัท ไทยสปีดแมชชีนเนอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1089
1000024090
0208
3301022016
4932014402
บริษัท ไทยสปีดแมชชีนเนอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1090
1000023909
0208
3262003017
2520068655
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1091
1000023831
0208
3030352224
1112411135
บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1092
1000023709
0208
3101251562
1120264021
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1093
1000023698
0208
3011369586
0017686189
บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1094
1000023589
0208
3101369274
1913047773
บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1095
1000023563
0208
3181031818
3723001642
บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1096
1000023386
0208
3030027900
1305234625
บริษัท บางนาไพศาล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1097
1000023254
0208
3030824639
2761356616
บริษัท พาโซย่า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1098
1000023254
0208
3030824639
1032247239
บริษัท พาโซย่า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1099
1000023251
0208
3632002787
6040018976
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กุบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1100
1000023247
0208
3101287226
0246019514
บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1101
1000023156
0208
3102993423
0516077015
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1102
1000023062
0208
3302043188
6662233419
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมริกัน เพสท์ คอนโทล เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1103
1000022995
0208
3101594331
2050144712
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1104
1000022902
0208
3101978391
0892486788
บริษัท คากาวา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1105
1000022902
0208
3101978391
1770474771
บริษัท คากาวา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1106
1000022901
0208
3531002963
7472011689
บริษัท แม่กรณ์ เชียงราย คอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1107
1000022830
0208
3191024091
1831008505
บริษัท สิมะอารีย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1108
1000022797
0208
3031415034
0470114150
บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1109
1000022765
0208
3030374332
0842671612
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธาวิท
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1110
1000022697
0208
3030486264
4206023905
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์อนัญการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1111
1000022687
0208
3011570722
2196031313
บริษัท แมทเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1112
1000022687
0208
3011570722
2196031
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1113
1000022687
0208
3011570722
2196031313
บริษัท แมทเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1114
1000022591
0208
3822002849
5330071258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ค.ส.ล.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1115
1000022591
0208
3822002849
8276011640
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ค.ส.ล.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1116
1000022591
0208
3822002849
5330071258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ค.ส.ล.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1117
1000022591
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1118
1000022591
0208
3822002849
8276011640
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ค.ส.ล.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1119
1000022497
0208
3101073270
1273043727
บ.ออโต้แอนด์แทรกเตอร์ จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1120
1000022496
0208
3101109382
0633002667
บริษัท ธนาบุตร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1121
1000022458
0208
3101072105
0211051008
บริษัท ไอยเรศ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1122
1000022446
0208
3942003603
9291335282
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมนตรีพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1123
1000022370
0208
3101961775
0122358949
บริษัท วรารัตน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1124
1000022323
0208
3030418913
4221019429
บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เวิลด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1125
1000022317
0208
3101019971
1850670991
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1126
1000022317
0208
3101019971
0422730265
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1127
1000022317
0208
3101019971
2162009099
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1128
1000022317
0208
3101019971
1871039843
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1129
1000022302
0208
3104001539
1063154106
สำนักข่าวอาจั้ง ฟรังซ์เพรส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1130
1000022282
0208
3011135044
7151036958
บริษัท แวลิคเทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1131
1000022191
0208
3102137094
1020410120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียมิวสิค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1132
1000022078
0208
3191072832
0015311519
บริษัท ศูนย์หนังสือสื่อภาษา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1133
1000022078
0208
3191072832
0522429139
บริษัท ศูนย์หนังสือสื่อภาษา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1134
1000022063
0208
3031493056
2150010356
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1135
1000022013
0208
3030542151
1663030433
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1136
1000022006
0208
2780642494
9051775091
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิจิตอล ก๊อปปี้ แอนด์ โอ เอ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1137
1000021859
0208
3501012732
1541031347
บริษัท ริมกก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1138
1000021789
0208
3101116724
0302223284
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1139
1000021778
0208
3012067702
0571310419
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.แอล.อินเตอร์เทรด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1140
10000217758
0208
3102833538
1070024938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงศิลป์พรีเมี่ยม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1141
1000021766
0208
3011606063
0632227609
บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1142
1000021758
0208
3102833538
1070024938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงศิลป์พรีเมี่ยม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1143
1000021755
0208
3030650696
7540018488
บริษัท แบนด์ อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1144
1000021728
0208
3771002211
7421092234
บริษัท ช้างเผือกปิโตเลียม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1145
1000021726
0208
3030535610
4036040251
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองเพ็ชรปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1146
1000021619
0208
3101296068
0451123742
บริษัท ลีดเดอร์เมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1147
1000021619
0208
3101296068
1053131015
บริษัท ลีดเดอร์เมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1148
1000021554
0208
3011979754
1042108306
บริษัท ธนาโชติ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1149
1000021542
0208
3030584618
1720859022
บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1150
1000021542
0208
3030584618
0032864244
บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1151
1000021520
0208
3011722565
0611067607
บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1152
1000021505
0208
3030821652
1740674930
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1153
1000021314
0208
3030975164
2090583200
บริษัท เจ.เจ.การ์เด้น แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1154
1000021231
0208
3702011626
7406006209
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1155
1000021231
0208
3702011626
0773028014
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1156
1000021231
0208
3702011626
7643004821
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1157
1000021118
0208
3962001627
5910079614
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รงค์พานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1158
1000021118
0208
3962001627
1552359041
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รงค์พานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1159
1000021115
0208
3011471081
1213094061
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1160
1000021038
0208
3731001391
1690530645
บริษัท เมธาวลัย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1161
1000020916
0208
3030235923
1870938048
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเทค บิซิเน็ส คอมมูนิเคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1162
1000020907
0208
3372000180
3196021394
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เทรดดิ้ง (1994)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1163
1000020907
0208
3372000180
3191236899
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เทรดดิ้ง (1994)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1164
1000020865
0208
3101141313
0386022712
บริษัท ไทยอามส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1165
1000020861
0208
3031125216
0282483163
บริษัท หมัดเด็ด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1166
1000020844
0208
3011070505
1232084389
บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1167
1000020839
0208
3101080032
0371015671
บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1168
1000020765
0208
3102823270
1870514583
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมนเมดิคอล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1169
1000020765
0208
3102823270
0606013121
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมนเมดิคอล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1170
1000020765
0208
3102823270
0762252634
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมนเมดิคอล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1171
1000020757
0208
3031353602
0892117417
หจก.ดีรุ่งเจริญซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1172
1000020682
0208
3271032176
3251024501
บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1173
1000020414
0208
3352019881
3211493735
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลลำปางก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1174
1000020386
0208
3031120549
0892223779
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1175
1000020386
0208
3031120549
0912108185
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1176
1000020386
0208
3031120549
1780008694
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1177
1000020366
0208
3101328424
1813060025
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิดคอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1178
1000020250
0208
3101849110
1183257656
บริษัท รอยัล แอมมูนิชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1179
1000020088
0208
3030502766
7132276514
บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1180
1000020068
0208
3101509021
1010770442
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1181
1000019995
0208
3030264053
1753066735
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-เด็นท์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1182
1000019960
0208
3011680414
1920661954
บริษัท ดี.เอ.พี.ไซแอม กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1183
1000019958
0208
3302008996
3010178093
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปริ๊นการ์เม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1184
1000019929
0208
3101029017
1183021805
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1185
1000019871
0208
3302025290
3041557924
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัววัสดุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1186
1000019871
0208
3302025290
2392233094
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัววัสดุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1187
1000019840
0208
3101932706
5123396016
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1188
1000019765
0208
3101080117
0033089772
บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1189
1000019765
0208
3101080117
0032646068
บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1190
1000019594
0208
3101270525
0326026126
บริษัท ไทยจิระพัฒน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1191
1000019594
0208
3101270525
0111049114
บริษัท ไทยจิระพัฒน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1192
1000019587
0208
3342000677
3110252783
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิวฮะพานิชศรีสะเกษ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1193
1000019587
0208
3342000677
4740392289
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิวฮะพานิชศรีสะเกษ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1194
1000019568
0208
3011641835
0372414626
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1195
1000019568
0208
3011641835
0352784621
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1196
1000019568
0208
3011641835
0372414626
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1197
1000019401
0208
3101421958
1243084835
บริษัท แท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1198
1000019344
0208
3101254013
1184265682
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1199
1000019311
0208
3101771923
2080472026
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1200
1000019285
0208
3030825049
0331257874
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพน โกลบอล คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1201
1000019285
208
3030825049
0331257874
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพน โกลบอล คอนสตรัคชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1202
1000019262
0208
3012030935
1891167389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีบี เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1203
1000019258
0208
3101379754
1933022756
บริษัท งานดี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1204
1000019071
0208
3011066546
1353082033
บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1205
1000019025
0208
3191037893
0010037926
บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่างโอนสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1206
1000019025
0208
3191037893
3243031339
บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1207
1000019025
0208
3191037893
3290011175
บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1208
1000018965
0208
3102375663
1530006925
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพลชัย เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1209
1000018923
0208
3011094280
0141068415
บริษัท ธนูทัยคาร์เพนท์เซนเตอร์ (1992) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1210
1000018923
208
3011094280
0141068415
บริษัท ธนูคาร์เพนท์เซ็นเตอร์ (1992) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1211
1000018920
0208
3101265088
0461052177
บริษัท วี.เอ็ม.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1212
1000018912
0208
3021041717
9802815772
บริษัท คงเสาเอก จำกัด โอนสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1213
1000018912
0208
3021041717
9802815772
บริษัท คงเสาเอก จำกัด โอนสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1214
1000018912
0208
3021041717
9802815640
บริษัท คงเสาเอก จำกัด โอนสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1215
1000018912
0208
3021041717
0561448582
บริท คงเสาเอก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1216
1000018907
0208
3030839619
0941095517
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวินทรัพย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1217
1000018900
0208
3101350029
0461052185
บริษัท พี ซี กรุพ บิสซีเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1218
1000018898
0208
3030822901
0562119339
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมลพานิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1219
1000018894
0208
3102096148
1623000963
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์สินเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1220
1000018872
0208
3102066455
1093082343
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1221
1000018794
0208
3182004811
0691008892
หจก. ซีแทรค เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1222
1000018766
0208
3101938838
1703046936
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1223
1000018690
0208
3301007754
3016083701
บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1224
1000018690
0208
3301007754
3011949247
บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1225
1000018676
0208
3102367538
0052367953
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1226
1000018591
0208
3101745153
1184198826
บ.กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1227
1000018491
0208
3030386465
1953043070
บริษัท ฮัวถอ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1228
1000017928
0208
3011462751
0946000336
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1229
1000017788
0208
3101077551
0001939556
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1230
1000017788
0208
3101077551
001940740
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1231
1000017770
0208
301442061
0710314709
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1232
1000017765
0208
3102857039
0361061988
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทราการพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1233
1000017610
0208
3721004050
7241140958
บริษัท นภมณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1234
1000017590
0208
3401001034
4010211717
บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1235
1000017565
0207
3342002817
3121538934
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์ไทยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1236
1000017539
0208
3101024807
0332398593
ธนาคารไทยพาณิยช์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1237
1000017526
0208
3011075159
2196028193
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อารีย์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1238
1000017526
0208
3011075159
0032905099
บริษัท คอนเอด เอเชีย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1239
1000017443
0208
4191000061
1371090637
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1240
1000017442
0208
3191008947
1313062703
บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1241
1000017399
0208
3632009199
6041564060
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพะวอการโยธา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1242
1000017335
0208
3542002105
4562613654
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาท่าวังผา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1243
1000017190
0208
3101910773
3811175097
บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1244
1000017091
0208
3101505665
2591043059
บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1245
1000017089
0208
3102260648
0272458356
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนทองเครื่องเรือน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1246
1000017059
0208
3030433961
0071275002
บริษัท ฝ้ายปอป่าน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1247
1000017059
0207
3030433961
0071275002
บริษัท ฝ้ายปอป่าน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1248
1000016751
0208
3542004819
5071886006
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อารีย์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1249
1000016579
0208
3101488869
0683024180
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1250
1000016415
0208
3101077544
4881050571
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1251
1000016303
0208
3101066807
1183113404
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1252
1000016303
0208
3101066807
2620007106
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1253
1000016286
0208
3632009212
3632009212
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่เมย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1254
1000016271
0208
3302002352
3011160171
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยวัฒนาโคราช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1255
1000016211
0208
3011597330
0241491487
บริษัท สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1256
1000016210
0208
3632003777
3632003777
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสินค้าวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1257
1000016210
0208
3632003777
6031622890
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสินค้าวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1258
1000016102
0208
3011767511
0563003706
บริษัท คลาสซี่ คลีน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1259
1000016095
0208
3011783504
0641059277
บริษัท นเรนทรคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1260
1000016061
0208
3031164543
5021470035
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.สามบี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1261
1000015887
0208
3011114551
7312526810
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1262
1000015887
0208
3011114551
0672130275
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1263
1000015887
0208
3011114551
0671017937
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1264
1000015887
0208
3011114551
2273011136
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1265
1000015887
0208
3011114551
5711001729
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1266
1000015887
0208
3011114551
0671010932
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1267
1000015731
0208
3191014429
0522188499
บริษัท นครเหนือ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1268
1000015660
0208
3102787725
1113115768
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1269
1000015644
0208
3101318012
0013228168
บริษัท ยูแฟมคลีนิค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1270
1000015610
0208
3342009144
3110426552
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพนมศักดิ์ ราษีสิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1271
1000015530
0208
3101164916
0412141777
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1272
1000015518
0208
3101622331
2033016029
บริษัท นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1273
1000015424
0208
3721002537
7136050898
บริษัท ยงสวัสดิ์คอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1274
1000015381
0208
3101079906
3050007380
บริษัท สยามบรรณ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1275
1000015322
0208
3011673959
0511074436
บริษัท ยู พี เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1276
1000015242
0208
3101025026
1470020357
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1277
1000015242
0208
3101025026
1470019988
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1278
1000015241
0208
3030736932
0941351486
บริษัท ไทภูมิ พับลิซซิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1279
1000015088
0208
3721001936
7130011661
บริษัท ยงสวัสดิ์ก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1280
1000014971
0208
3102791586
7292234710
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1281
1000014971
0208
3102791586
7292234710
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1282
1000014971
0208
3102791586
000016200744072
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1283
1000014960
0208
3101533606
1353060278
บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1284
1000014953
0208
3101085563
9003999993
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1285
1000014938
0208
3902010085
4533005973
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุหาปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1286
1000014930
0208
3101489828
1490417290
บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1287
1000014864
0208
3492000442
3120709005
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1288
1000014864
0208
3492000442
4201771350
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1289
1000014835
0208
3030606525
7131965316
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ปาน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1290
1000014814
0208
3030420749
7131925454
บริษัท พี่น้องรวมกิจ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1291
1000014810
0208
3722003458
7136047323
หจก.ส.ฤดีทรงธรรมร่วมกิจ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1292
1000014638
0208
3631000685
6041447331
บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1293
1000014588
0208
3731005382
7381085291
บริษัท ตั้งเต็กเส็ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1294
1000014580
0208
3102422503
1983010776
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมุทเอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1295
1000014549
0208
3031362116
4142149261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดวิทยาคม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1296
1000014456
0208
3030191892
0401509508
บริษัท วิปกา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1297
1000014437
0208
3011300701
2361175282
บริษัท เอส.ดี.พี.การ์ด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1298
1000014303
0208
3502053482
4712251153
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1299
1000014215
0208
3030797483
7311258871
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยทราฟฟิค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1300
1000014197
0208
3030875037
0222332674
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีไขเจริญซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1301
1000014172
0208
3352023741
3141769044
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทสร.เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1302
1000014064
0208
3341001101
3121585207
บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1303
1000014019
0208
3962001382
9221033082
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ธเนศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1304
1000013989
0208
3101746372
0191688886
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1305
1000013955
0208
3030890306
1503093344
บริษัท ไวร์เลส บิซิเนส อินเทลิเจนซ์จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1306
1000013880
0208
3030242433
1933056242
บริษัท มารีนวัสดุ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1307
1000013740
0208
3332004258
0262732592
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1308
1000013740
0208
3332004258
41521127074
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1309
1000013740
0208
3332004258
3100350995
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชายฟาร์ม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1310
1000013696
0208
3502024765
5326006693
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1311
1000013684
0208
3030103130
0371237793
บริษัท รีเสิร์ชโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1312
1000013684
0208
3030103130
0371237793
บริษัท รีเสิร์ชโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1313
1000013608
0208
3031404939
0492972371
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1314
1000013574
0208
3602005664
6440190083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตาร์คชั่น (2535)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1315
1000013574
0208
3602005664
6440190083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตาร์คชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1316
1000013574
0208
3602005664
6446004680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตาร์คชั่น (2535)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1317
1000013574
0208
3602005664
6446004680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตาร์คชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1318
1000013574
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1319
1000013518
0208
3343000072
2041008019
ห้างหุ้นส่วนสามัญดาวอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1320
1000013518
0208
3343000072
2041003203
ห้างหุ้นส่วนสามัญดาวอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1321
1000013518
0208
3343000072
3320245767
ห้างหุ้นส่วนสามัญดาวอุทุมพร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1322
1000013515
0208
3501082117
5206056251
บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนค้าไม้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1323
1000013408
0208
4107037570
0131867466
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1324
1000013258
0208
3672003379
6151762010
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มเก่าปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1325
1000013159
0208
3232001791
2141398916
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1326
1000013143
0208
3951001720
2561028357
บริษัท ยะลาค้าเหล็ก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1327
1000013119
0208
3632000479
3280639406
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองฉอดเอเซียเชอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1328
1000012998
0208
3742007252
7031986974
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพจน์แทรคเตอร์ เพชรบุรี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1329
1000012972
0208
3102377247
0171058050
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาอุปกรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1330
1000012964
0208
3011623183
1503094623
บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1331
1000012765
0208
3351002594
5202322729
บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1332
1000012765
0207
3351002594
3190160708
บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1333
1000012765
0208
3351002594
3190082596
บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1334
1000012765
0208
3351002594
3191210695
บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1335
1000012765
0208
3351002594
3190160708
บริษัท บุษยาการก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1336
1000012694
0208
3952000944
399105083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1337
1000012658
0208
3501010134
5013049093
บริษัท สรสิทธิซัพพลายส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1338
1000012527
0208
3011727881
1450990179
บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1339
1000012527
0208
3011727881
2611079153
บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1340
1000012438
0208
3962009869
9061392748
หจก.ตันหยงมัส ออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1341
1000012421
0208
3412002822
4321003881
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1342
1000012421
0208
3412002822
3922140188
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1343
1000012421
0208
3412002822
3922140188
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1344
1000012421
0208
3412002822
4321003881
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1345
1000012421
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1346
1000012312
0208
3030450913
2591183449
บริษัท อินเนอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1347
1000012312
0208
3030450913
7601011020
บริษัท อินเนอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1348
1000012312
0208
3030450913
0276030273
บริษัท อินเนอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1349
1000012242
0208
4101032212
0261024647
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1350
1000012242
0208
4101032212
0261024647
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1351
1000012147
0208
3531002130
1541055408
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1352
1000012147
0208
3531002130
5046043254
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1353
1000012147
0208
3531002130
1542026306
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1354
1000012119
0207
3301011690
3061710892
บริษัท โมเดิร์นเวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1355
1000012119
0208
3301011690
3061710892
บริษัท โมเดิร์นเวิร์ค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1356
1000012095
0208
3011851982
1391114051
บริษัท สยามพานิชโปรดัคส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1357
1000011952
0208
3502025380
5541101107
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวล-ประวัติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1358
1000011860
0208
3101038811
0119584256
บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1359
1000011815
0208
3301009123
3061800204
บริษัท เล็กซ์ไซท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1360
1000011815
0207
3301009123
3061800204
บริษัท เล็กซ์ไซท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1361
1000011752
0208
3101024777
1213106246
ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ ธ.กรุงเทพ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1362
1000011663
0208
3101072815
1243075148
บริษัท แอสตราโก ประเทศไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1363
1000011627
0208
3221001511
2642179589
บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1364
1000011627
0208
3422003994
4311001547
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรติก่อสร้าง 999
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1365
1000011542
0208
3021040703
0422452914
บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวริร์คโซลูชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1366
1000011491
0208
3422003994
4031423101
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรติก่อสร้าง 999
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1367
1000011437
0208
3962009593
3383016197
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสทักษิณคอนกรีต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1368
1000011433
0208
3101508703
2330182342
บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1369
1000011374
0208
3011669938
0311363245
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์(สยาม) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1370
1000011312
0208
4201004911
3022506178
กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการสัตหีบ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1371
1000011266
0208
3531003878
58226007299
บริษัท นอร์ทเทอร์ลี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1372
1000011263
0208
3011976074
1432249226
บริษัท สเปคการ์ด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1373
1000011252
0208
3031185043
7202055679
บริษัท เอกวรรณโชติ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1374
1000011116
0208
3030955210
7182335465
บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1375
1000011076
0208
3011059074
0762215497
บริษัท ศูนย์ยางใหญ่และบริการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1376
1000010960
0208
3402009916
4500030867
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมบริการ 1990
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1377
1000010960
0208
3402009916
412431109
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมบริการ 1990
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1378
1000010932
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1379
1000010932
0208
3962010452
9051728115
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสินการไฟฟ้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1380
1000010932
0208
3962010452
9051728115
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสินการไฟฟ้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1381
1000010914
0208
3030351500
1274336484
บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1382
1000010868
0208
3302011026
3394413920
หจก. โรงกลึงนายเคี้ยง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1383
1000010860
0208
3902037167
9020114840
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนลังรัตน์เจริญ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1384
1000010820
0208
3011638354
1113119786
บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1385
1000010774
0208
3030776983
0246022981
บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1386
1000010767
0208
3421002448
4031658109
บริษัท แสงภูมิ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1387
1000010722
0208
3452005784
4056066868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1388
1000010701
0208
3031468238
6150166449
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีฟินิชชิ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1389
1000010701
0208
3031468238
5552312872
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีฟินิชชิ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1390
1000010696
0208
3262006452
2046041240
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลคอนกรีต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1391
1000010694
0208
3030727206
2061619282
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1392
1000010664
0208
3102240275
0571132049
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1393
1000010662
0208
3531002840
2623040231
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1394
1000010657
0208
3102423333
1032212514
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองทรานสปอร์ต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1395
1000010642
0208
3522000343
5096014991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1396
1000010572
0208
3101382341
0191446335
บริษัท ชัยเสรี (กรุงเทพ) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1397
1000010472
0208
3031049581
2561178935
บริษัท เรด คริสตัล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1398
1000010338
0208
3101109740
0006099580
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1399
1000010329
0208
3401009870
1102012575
บริษัท ศรีพลัง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1400
1000010322
0208
3011455081
7992523527
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1401
1000010322
0208
3011455081
0580025500
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1402
1000010322
0208
3011455081
1274189222
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1403
1000010263
0208
3011094747
1911245031
บริษัท เอส อี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1404
1000010169
0208
3030386083
2070827130
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส เซ็นเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1405
1000010116
0208
3030621245
6140119855
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชลธี ปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1406
1000010102
0208
3412002716
4131457245
บริษัท นวดีบริการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1407
1000010064
0208
3011120538
4631099459
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1408
1000010058
0208
3102440552
0651050391
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.เค.เทรดดิ้ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1409
1000010056
0208
3030914835
0632196465
บริษัท กรีนแวลลู จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1410
1000010045
0208
3030843036
2210654253
บริษัท คงนคร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1411
1000010022
0208
3101083194
0471077800
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1412
1000010021
0208
3102018119
0971006137
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1413
1000009909
0208
3101290141
0271080786
บริษัท เอส.พี.เมดิคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1414
1000009774
0208
3422001105
4031801467
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดชายบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1415
1000009772
0208
3011972496
3941022079
บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1416
1000009745
0208
3101604238
0940018823
บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1417
1000009745
0208
3101604238
0940018823
บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1418
1000009661
0208
3101245639
762439600
บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1419
1000009604
0208
3011262153
0000011916
บริษัท อีเกิล ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1420
1000009596
0208
3011539453
0013287198
บริษัท โรยัลสกาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1421
1000009420
0208
3502023492
5326010828
หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1422
1000009385
0208
3312004094
2851053027
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1423
1000009236
0208
3011052952
9802996459
บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1424
1000009236
0208
3011052952
1936000792
บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1425
1000009231
0208
3502012250
5266009446
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่พิสิฐพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1426
1000009205
0208
3031241282
2301198398
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1427
1000009143
0208
3101016208
1053087118
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผุ้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1428
1000009071
0208
3822005765
8271298119
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จินดาวุฒิ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1429
1000009071
0208
3822005765
2821145258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จินดาวุฒิ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1430
1000009063
0208
3101301311
0471098388
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1431
1000009063
0208
3101301311
0311491499
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1432
1000009063
0208
3101301311
1110871710
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1433
1000009063
0208
3101301311
011235000
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1434
1000009063
0208
3101301311
0442147566
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1435
1000009059
0208
3102080628
0051004256
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1436
1000008996
0208
3011260111
0641118627
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1437
1000008967
0208
3952001620
9090051678
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1438
1000008967
0208
3952001620
2663035547
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1439
1000008924
0208
3602006012
1142273949
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานุวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1440
1000008924
0208
3602006012
5076036728
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานุวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1441
1000008844
0208
3271047415
1420495499
บริษัท สตาบิล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1442
1000008716
0208
3541000737
5071882698
บริษัท ทรัพย์แสงดาว จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1443
1000008655
0208
3271164037
3042647175
บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1444
1000008640
0208
3532004614
5390129350
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินชื่นชอบ การเกษตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1445
1000008534
0208
3030476739
403185642
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยเชษฐชัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1446
1000008469
0208
3011036525
1613075819
บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1447
1000008447
0208
3011103593
0251234770
บริษัท อินทรวิษณุภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1448
1000008423
0208
3030491114
1001044962
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1449
1000008423
0208
3030491114
1002538209
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1450
1000008423
0208
3030491114
1814308696
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1451
1000008418
0208
3030210661
1234228680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโพลีเทค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1452
1000008400
0208
3451006997
4256018069
บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรทเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1453
1000008400
0208
3451006997
1091045415
บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรทเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1454
1000008397
0208
3030685698
1951170377
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.ซี.สติล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1455
1000008380
0208
3011612187
1920009000
บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1456
1000008315
0208
3102882857
7502039487
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริรักษ์ เดคอเรชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1457
1000008292
0208
3011600634
2202195416
บริษัท แพรอท การาจ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1458
1000008292
0208
3011600634
2200213250
บริษัท แพรอท การาจ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1459
1000008273
0208
3101837933
0111091072
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1460
1000008178
0208
3302004264
3236006021
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศวกรรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1461
1000008146
0208
3922008048
8151652276
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโหนดวัสดุก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1462
1000008064
0208
3011582190
1002659189
บริษัท ควิกไซน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1463
1000008039
0208
3602002618
5692307258
หจก.นำพลอินเตอร์เทรด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1464
1000008026
0208
3030924926
3500443159
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1465
1000007955
0208
3101344820
7262633262
บริษัท บิ้วตี้ฟูล ฮอลิเดย์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1466
1000007923
0208
3030066800
1761050974
บริษัท เมเจอร์ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1467
1000007923
0208
3030066800
1102056577
บริษัท เมเจอร์ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1468
1000007888
0208
3011544570
1413051556
บริษัท แม็กซ์สเตชันเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1469
1000007878
0208
3101251791
2050177621
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1470
1000007878
0208
3101251791
0011736191
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1471
1000007839
0208
3031254938
0630145472
บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1472
1000007839
0208
3031254398
0530000016
บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1473
1000007836
0208
3102086392
0013018536
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1474
1000007763
0208
3011360576
06112160000
บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1475
1000007763
0208
3011360576
0611216000
บริษัท มิด - เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1476
1000007721
0208
3031545335
0452414386
บริษัท ส.รุ่งโรจน์ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1477
1000007718
0208
3011239988
2560057271
บริษัท บิค คลีน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1478
1000007667
0208
3021048358
4000003123
บริษัท ไอบีซี.เทคนิคคอล ลิฟต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1479
1000007667
0208
3021048358
4000003123
บริษั ไอบีซี เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1480
1000007558
0208
3952001415
9090015264
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1481
1000007523
0208
3902030212
3686007452
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีวัฒนาการช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1482
1000007460
0208
3030208583
0920006051
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1483
1000007419
0208
3011891650
1808201808
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1484
1000007360
0208
3101109511
0456071202
บริษัท นิพนธ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1485
1000007360
0208
3101109511
1822065783
บริษัท นิพนธ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1486
1000007360
0208
3101109511
0063003526
บริษัท นิพนธ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1487
1000007345
0208
3302012832
3011814716
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพศาลสิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1488
1000007277
0208
3101506358
0526060611
บริษัทเอส ดี ทันตเวช(1998) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1489
1000007277
0208
3101506358
0610036220
บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1490
1000007244
0208
3522002576
5290056521
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมุนี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1491
1000007236
0208
3030602800
0842691974
บริษัท เอ วี แอนด์ ซีพี ไฟร์ อะลาร์ม เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1492
1000007194
0208
3102186290
0651050383
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพาพรรณ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1493
1000007187
0208
3030187949
0062145725
บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1494
1000007181
0208
3102112572
0092486613
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมช่าง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1495
1000007059
0208
3672001719
2312549797
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1496
1000007059
0208
3672001719
3141558712
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1497
1000007059
0208
3672001719
2312426989
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1498
1000007043
0208
3030785992
2333014658
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1499
1000006951
0208
3121008252
1600497869
บริษัท อี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1500
1000006946
0208
3241020349
0082492215
บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1501
1000006946
0208
3241020349
0300037694
บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1502
1000006893
0208
3182008437
1201911192
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พึ่งสุขปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1503
1000006862
0208
3012069508
7291017198
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส คอมซัพพลายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1504
1000006860
0208
3101608403
1270555509
บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1505
1000006798
0208
3011299531
1184345088
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1506
1000006792
0208
3801002617
8151286482
บริษัท ศิรินคร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1507
1000006792
0208
3801002617
8150215654
บริษัท ศิรินคร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1508
1000006753
0208
3030338426
2480015123
บริษัท โนเวลเมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1509
1000006747
0208
3011911259
0101178132
บริษัท ลิขิต โฆษณา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1510
1000006747
0208
3011911259
0101131443
บริษัท ลิขิต โฆษณา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1511
1000006725
0208
3030086396
0662309958
บริษัท ออนป้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1512
1000006725
0208
3030086396
0662309958
บริษัท ออนป้า จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1513
1000006695
0208
3011299913
1620854511
บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1514
1000006658
0208
3011147542
3142822332
บริษัท เฟสโต้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1515
1000006607
0208
3030365057
3151089400
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.กรีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1516
1000006601
0208
3011275634
2243015217
บริษัท พีพีที คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1517
1000006589
0208
3030267290
7031885795
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองทรัพย์วิทยาคาร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1518
1000006501
0208
3101275346
0006083366
บริษัท คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1519
1000006461
0208
3371000099
3191315535
บริษัท สุรชัยอำนาจปิโตรเลี่ยม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1520
1000006445
0208
3031303690
1373064888
บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1521
1000006419
0208
3101084030
1013049265
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1522
1000006419
0208
3101084030
0433035878
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1523
1000006331
0208
3030229991
1851250337
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1524
1000006331
0208
3030229991
1851273705
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1525
1000006268
0208
3030206534
0570055326
บริษัท พานทองแท้ เจริญยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1526
1000006268
0208
3030206534
1492363675
บริษัท พานทองแท้ เจริญยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1527
1000006268
0208
3030206534
0570289041
บริษัท พานทองแท้ เจริญยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1528
1000006268
0208
3030206534
0383000046
บริษัท พานทองแท้ เจริญยนต์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1529
1000006263
0208
3501030026
5201543979
บริษัท เชียงใหม่ ทีเอสวี.เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1530
1000006208
0208
3101780956
0196038375
บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1531
1000006170
0208
3101496345
2761278620
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1532
1000006137
0208
3030588937
2331505543
บริษัท ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1533
1000006137
0208
3030588937
4680138882
บริษัท ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1534
1000006109
0208
3442000324
4211125729
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มากเสริมสิน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1535
1000006104
0208
3442001710
4080085273
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมงฮวดบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1536
1000006073
0208
3101111880
1803069390
บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1537
1000006072
0208
3011760970
0012292850
บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1538
1000005974
0208
3332005040
3291043014
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1539
1000005974
0208
3332005040
3291043014
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1540
1000005974
0208
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1541
1000005947
0208
3031200678
0271183690
บริษัท โกล์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1542
1000005943
0208
3011582145
1112811717
บริษัท อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1543
1000005927
0208
3101016451
0092177520
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1544
1000005927
0208
3101016451
0206001339
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1545
1000005885
0208
3011914281
0143052364
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1546
1000005812
0208
3011822456
1054107147
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1547
1000005798
0208
3030407856
1112391466
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1548
1000005755
0208
3101050912
3311030344
บริษัท วิคตอรี่ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1549
1000005755
0208
3101050912
0756021642
บริษัท วิคตอรี่ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1550
1000005755
0208
3101050912
0551057755
บริษัท วิคตอรี่ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1551
1000005731
0208
3101106404
0462415508
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1552
1000005731
0208
3101106404
1050778792
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1553
1000005731
0208
3101106404
1050837119
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1554
1000005731
0208
3101106404
1050778800
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1555
1000005659
0208
3352000230
3451020483
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต อะไหล่อุบล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1556
1000005659
0208
3352000230
3216012476
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต อะไหล่อุบล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1557
1000005659
0208
3352000230
3450024507
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต อะไหล่อุบล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1558
1000005625
0208
3101769043
1018340099
บริษัท ยนตรกิจอินเตอร์เซลล์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1559
1000005592
0208
3102193403
0423000207
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1560
1000005532
0208
3101340730
1881014630
บริษัท ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1561
1000005532
0208
3101340730
0811030333
บริษัท ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1562
1000005443
0208
3030190925
0051050583
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลายฟ้าใส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1563
1000005393
0208
3222002838
2111415669
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1564
1000005309
0208
3030211026
2123032209
บริษัท ดีที เทเลดาต้า เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1565
1000005306
0208
3602000058
6016555185
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญิก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1566
1000005306
0208
3602000058
6320031425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญิก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1567
1000005265
0208
3101100471
0831011440
บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1568
1000005152
0208
3701026317
0472912666
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1569
1000005144
0208
3101071535
0923001907
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1570
1000005137
0208
3030588937
4650138882
บริษัท ฟาร์เธอร์ แอสฟัสท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1571
1000005126
0208
3031515963
1653070225
บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1572
1000005120
0208
3701002717
1150899746
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1573
1000005120
0208
3701002717
2722086627
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1574
1000005120
0208
3701002717
0662443565
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1575
1000004977
0208
3402003198
2485896881
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสุมิตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1576
1000004960
0208
3030478917
7172198478
บริษัท เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1577
1000004947
0208
3301008690
3061645810
บริษัท ประสาทสุข จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1578
1000004947
0207
3301008690
3061645810
บริษัท ประสาทสุข จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1579
1000004942
0208
3302002376
5282026672
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์กิต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1580
1000004942
0208
3302002376
3010502923
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์กิต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1581
1000004933
0208
3731008710
7061464569
บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1582
1000004894
0208
3101821796
0226044262
บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1583
1000004867
0208
3011079546
7412025207
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์ เม็ดดิก้า(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1584
1000004859
0208
3101522129
1510026781
บริษัท ควอลิเมด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1585
1000004857
0208
3031190887
2923025049
บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1586
1000004843
0208
3101057508
7112908883
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1587
1000004843
0208
3101057508
2150158919
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1588
1000004843
0208
3101057508
0410002089
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1589
1000004687
0208
3101473346
0366021311
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1590
1000004687
0208
3101473346
1713052429
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1591
1000004687
0208
3101473346
0366021311
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1592
1000004687
0208
3101473346
0892315482
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1593
1000004687
0208
3101473346
1713052429
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1594
1000004677
0208
3101516142
0271099312
บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1595
1000004675
0208
3101239188
0081084505
บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1596
1000004642
0208
3101737332
1183211737
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1597
1000004642
0208
3101737332
0946001731
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1598
1000004641
0208
3101042283
0946001723
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1599
1000004626
0208
3102089133
0033024950
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1600
1000004617
0208
3102173207
0011148997
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1601
1000004564
0208
3011679180
0951041475
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1602
1000004560
0208
3101067910
0472193333
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์ เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1603
1000004461
0208
3772000650
7161224632
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณบุรีการค้า(ประจวบ)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1604
1000004366
0208
3101423693
1163090465
บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1605
1000004339
0208
3932000360
9196000961
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1606
1000004326
0208
3101012545
1396008705
บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1607
1000004320
0208
3101144918
0641332521
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1608
1000004319
0208
3101793451
1631211269
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1609
1000004317
0208
3101093193
0013122346
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1610
1000004316
0208
3101309348
0046076131
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1611
1000004316
0208
3101309348
0271150504
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1612
1000004274
0208
3011718551
1002541358
บริษัท แอดออน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1613
1000004269
0208
3021049744
0486055132
บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1614
1000004267
0208
3432005308
4121836200
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ อี ออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1615
1000004228
0208
3030656247
9321374914
บริษัท ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1616
1000004226
0208
3101611779
0992981377
บริษัท เค แอล เอ็ม อีเล็คตริค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1617
1000004219
0208
3011508824
0981022289
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่นแมเนจเมนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1618
1000004194
0208
3102366432
0601284356
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรชัยประมวลการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1619
1000004194
0208
3102366432
0601284356
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรชัยประมวลการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1620
1000004148
0208
3030915177
7572037373
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอนแทร็คเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1621
1000004140
0208
3011522905
0762102556
บริษัท ยูโอบี ลีสซิ่ง ไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1622
1000004138
0208
3030243249
0593005069
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซสเคมิคอล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1623
1000004127
0208
3632000981
6046036852
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดวัฒนาบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1624
1000004124
0208
3632002244
6031359286
หจก. ห้าแยกสุขภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1625
100000412
0208
3101569605
0910002010
บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1626
1000004069
0208
3011063590
0013271275
บริษัท ไทยเมเจอร์โปรเจค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1627
1000004060
0208
3102286181
0062116020
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.เอส.เอนจิเนียริ่ง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1628
1000004035
0208
3011882696
2566001200
บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1629
1000004033
0208
3011928080
7271013544
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1630
1000004000
0208
4104030314
0392599163
ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1631
1000003981
0208
3101301526
0012467379
บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1632
1000003974
0208
3751005058
0100804667
บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1633
1000003974
0208
3751005058
7121385090
บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1634
1000003964
0208
3101091960
0741452316
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1635
1000003964
0208
3101091960
1873042194
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1636
1000003957
0208
3101494785
1273078160
บริษัท กิสส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1637
1000003938
0208
3101787054
1581068840
บริษัท สายทองอามส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1638
1000003938
0208
3101787054
0006083358
บริษัท สายทองอามส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1639
1000003898
0208
3011676516
1541333316
บริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีฟ อินดัสตรีส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1640
1000003890
0208
3030949257
2681124042
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.วาย อินเตอร์เนชั่นแนล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1641
1000003856
0208
3011437704
1972062952
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1642
1000003725
0208
3501053278
5020019798
บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1643
1000003686
0208
3101092752
0481332804
บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1644
1000003686
0208
3101092752
0001615009
บริษัท ยี เอ็ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1645
1000003676
0208
3101939385
7332308283
บริษัท เน็ต เอ็น เท็ล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1646
1000003599
0208
3030089724
1234029161
บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1647
1000003599
0208
3030089724
0622265759
บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1648
1000003599
0208
3030089724
0622265759
บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1649
1000003537
0208
3011111598
1853057378
บ.พี ซี ไอ (1992) จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1650
1000003448
0208
3030064141
0351573534
บริษัท เฟล็กซ์คอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1651
1000003339
0208
3011086537
7992691179
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1652
1000003339
0208
3011086537
0100802613
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1653
1000003339
0208
3011086537
0916004899
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1654
1000003339
0208
3011086537
1273121481
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1655
1000003333
0208
3030105592
0882492265
บริษัท วรรณอินเตอร์เน็ท แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1656
1000003326
0208
3101048391
0301494576
บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1657
1000003324
0208
3011077856
0561396353
บริษัท เอส.เค.ยูเนียน แลงเกวจ ซาวด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1658
1000003316
0208
3271017326
0516076795
บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1659
1000003300
0208
3030497666
0822005692
บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1660
1000003206
0208
3031205543
1454816677
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเกอร์เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1661
1000003199
0208
3012041320
1930716731
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกซัพพลายแอนด์กราฟฟิค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1662
1000003196
0208
3101406825
0411327143
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1663
1000003196
0208
3101406825
1112061964
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1664
1000003196
0208
3101406825
0992032985
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1665
1000003193
0208
3102831435
1153072028
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1666
1000003187
0208
3011501047
0202338194
บริษัท สยามนิสสัน กลการ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1667
1000003172
0208
3102146065
0021060843
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1668
1000003169
0208
3102250090
0216042712
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเอกซัพพลายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1669
1000003168
0208
3011151372
7111016555
บริษัท สหชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1670
1000003143
0208
3011014837
0892169241
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟค
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1671
1000003123
0208
3101335637
0006016502
บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1672
1000003101
0208
3101248524
1973035544
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1673
1000003091
0208
3102891903
0932280881
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1674
1000003083
0208
3101089448
0351000011
บริษัท ขนส่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1675
1000003063
0208
3011564004
1132118124
บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1676
1000003062
0208
3102061375
0622354845
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรรณกรุงเทพ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1677
1000003052
0208
3101336900
7771266353
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1678
1000003033
0208
3101980981
0436111152
บริษัท อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1679
1000002998
0208
3101001341
0491203543
บริษัท กีฬาภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1680
1000002965
0208
3101354911
0142501441
บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1681
1000002949
0208
3011389973
1881016838
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1682
1000002943
0208
3101348392
0691028100
บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1683
1000002889
0208
3011594490
0590316584
บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1684
1000002858
0208
3101205190
1183168457
บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1685
1000002847
0208
3011900086
0231317360
บริษัท เมดา เมดิคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1686
1000002788
0208
3011983713
7201012109
บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1687
1000002784
0208
3191031556
0372204591
บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1688
1000002782
0208
3011821916
0892866988
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1689
1000002782
0208
311821916
0892866988
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1690
1000002782
0208
3011821916
0023135000
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1691
1000002773
0208
3101129724
0482692499
บริษัท โลหะประทีป อุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1692
1000002754
0208
3201003085
0861282132
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1693
1000002744
0208
4101031383
0176027289
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1694
1000002736
0208
3011850299
2150365670
บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1695
1000002707
0208
3011481134
1741006645
บริษัท ชัยรัตน์ไทยเทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1696
1000002663
0208
3101111750
1882027177
บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์(ไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1697
1000002641
0208
3103116111
0762244372
ห้างหุ้นสามัญนิติบุคคล เอ็ม เค เอส เอนเตอร์ไพร์ส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1698
1000002615
0208
3011624074
0746013213
บริษัท โสมาภาอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1699
1000002600
0208
3030637673
9091935561
บริษัท อึ่งฉ่างเซ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1700
1000002600
0208
3030637673
9090015256
บริษัท อึ่งฉ่างเซ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1701
1000002543
0208
3011263860
0211058052
บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1702
1000002527
0208
3031047761
7661007252
บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1703
1000002526
0208
3101213737
0633000013
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่นเทคโนโลยี (ที) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1704
1000002525
0208
3101101232
0013261664
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1705
1000002525
0208
3101101232
0471093025
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1706
1000002525
0208
3101101232
0133000791
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1707
1000002525
0208
3101101232
0993004503
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1708
1000002525
0208
3101101232
0013183884
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1709
1000002525
0208
3101101232
0316005797
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1710
1000002506
0208
3030119391
1602034207
บริษัท พีเคซี เทคโนโลยี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1711
1000002499
0208
3101231250
1443042393
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1712
1000002475
0208
3031282773
0900001356
บริษัท พี.พี.ซี.กรุงเทพ(2003) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1713
1000002470
0208
3101912562
7582135252
บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ.กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1714
1000002469
0208
3012112242
1940503244
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายด์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1715
1000002449
0208
3502070687
5210007278
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1716
1000002380
0208
3101048087
0172726666
บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1717
1000002370
0208
3101344790
0516077430
บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1718
1000002347
0208
3101222975
1313054668
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1719
1000002341
0208
3101042245
0176036024
บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1720
1000002341
0208
3101042245
1303117780
บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1721
1000002341
0208
3101042245
1305401406
บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1722
1000002291
0208
3030685520
6041549959
บริษัท โกลเด็นซิตี้คอนกรีต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1723
10000022687
0208
3011570722
2196031313
บริษัท แมททค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1724
1000002266
0208
3021038076
0262573559
บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1725
1000002266
0208
3021038076
7582135309
บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1726
1000002264
0208
3030213754
3082316776
บริษัท ทรีจี คิวเอสพี จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1727
1000002257
0208
3181012039
1272346394
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1728
1000002257
0208
3181012039
1274601226
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1729
1000002257
0208
3181012039
0211362360
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1730
1000002236
0208
3011602577
0336019858
บริษัท อินทนนท์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1731
1000002226
0208
3011325025
1111009054
บริษัท เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพลส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1732
1000002226
0208
3011325025
0143026787
บริษัท เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพลส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1733
1000002190
0208
3012099727
0051049919
หจก.ณัฏฐนนท์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1734
1000002184
0208
3952002900
9321140336
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1735
1000002128
0208
3432003519
4126020683
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนชัยการช่างสกลนคร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1736
1000002084
0208
3101386288
1270850512
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1737
1000002075
0208
3101807905
0324167576
บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1738
1000002049
0208
3832001696
8061274671
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1739
1000002049
0208
3832001696
6192422325
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกระเบื้องวินัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1740
1000002024
0208
3101412178
5041560137
บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1741
1000002015
0208
3422000214
4030134475
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1742
1000002015
0208
3422000214
4036030566
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1743
1000001951
0208
3191017468
1943036515
บริษัท เอ วี แอล คอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1744
1000001916
0208
3011803028
0471052720
บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1745
1000001916
0208
3011803028
0121071789
บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1746
1000001916
0208
3011803028
121071789
บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1747
1000001915
0208
3012109686
1131040385
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1748
1000001906
0208
3030171825
0442179823
บริษัท ซีแมค ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1749
1000001879
0208
3101415322
0931019732
บริษัท ซันนี่ ซานิทารี่ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1750
1000001875
0208
3101320336
1703054260
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1751
1000001875
0208
3101320336
3330004282
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1752
1000001875
0208
3101320336
3331163687
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1753
1000001875
0208
3101320336
3313015297
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1754
1000001875
0208
3101320336
3330004282
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1755
1000001875
0208
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
1756
1000001875
0208
3101320336
0991055746
0991055746
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1757
1000001875
0208
3101320336
3313015297
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1758
1000001875
0208
3101320336
3331163687
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1759
1000001875
0208
3101320336
0991055746
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1760
1000001875
0208
3101320336
1703054260
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1761
1000001874
0208
3101237122
1393049869
บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1762
1000001874
0208
3101237122
0133064834
บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1763
1000001874
0208
3101237122
2606002237
บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1764
1000001859
0208
3011314463
1943036531
บริษัท มิลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1765
1000001853
0208
3102769950
0121500772
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1766
1000001831
0208
3011468098
0482685854
บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1767
1000001802
0208
3011392423
0472559608
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1768
1000001783
0208
3101096743
3312243952
บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1769
1000001776
0208
3102990163
0651361966
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1770
1000001774
0208
3011374504
7092063350
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1771
1000001766
0208
3532004317
5041485771
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลี่ยม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1772
1000001757
0208
4101031048
0521251001
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1773
1000001749
0208
3101012620
3331201982
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1774
1000001746
0208
4102030729
0800044448
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1775
1000001739
0208
3102023526
1313042614
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1776
1000001736
0208
3102177854
1463010460
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์ แอนด์ คลีน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1777
1000001681
0208
3101203516
0501353267
บริษัท แสงชัยมิเตอร์จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1778
1000001681
0208
3101203516
1273059384
บริษัท แสงชัยมิเตอร์จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1779
1000001681
0208
3101203516
0333031356
บริษัท แสงชัยมิเตอร์จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1780
1000001662
0208
3030808622
0012620464
บ.แมซสีฟ โปรเกรสชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จก.
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1781
1000001660
0208
3191108630
2073029486
บริษัท สยาม วิคทอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1782
1000001660
0208
3191108630
4701022292
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1783
1000001566
0208
3030088857
0372300841
บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1784
1000001515
0208
3642000209
6191586027
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวีบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1785
1000001515
0208
3642000209
6191735790
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวีบริการ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1786
1000001442
0208
3822015955
8071502243
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎ์ธานี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1787
1000001442
0208
3822015955
8076010071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎ์ธานี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1788
1000001442
0208
3822015955
8070408154
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎ์ธานี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1789
1000001419
0208
3932003378
9101597183
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลวัสดุภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1790
1000001349
0208
3011045695
1611045568
บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1791
1000001346
0208
3941000023
9076035288
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1792
1000001330
0208
2780366505
9051851685
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รัตนภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1793
1000001329
0208
3962008237
3942137377
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี คาร์เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1794
1000001329
0208
3962008237
9061377142
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี คาร์เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1795
1000001329
0208
3962008237
2652234162
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี คาร์เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1796
1000001305
0208
3030455574
7041332071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญปิโตรเลียม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1797
1000001297
0208
3901020092
9150082159
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1798
1000001297
0208
3901020092
3444285781
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1799
1000001284
0208
3822003549
3621090290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี บ้านดอน
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1800
1000001265
0208
3011506059
0861335619
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1801
1000001069
0208
3030394729
1271542277
บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1802
1000001054
0208
3011833841
0071503741
บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1803
1000001048
0208
3011781579
3313012320
บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1804
1000001046
0208
3011577110
0226050610
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1805
1000001046
0208
3011577110
0011258026
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1806
1000001046
0208
3011577110
1183231867
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1807
1000001035
0208
3011076255
0141066102
บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1808
1000001030
0208
3101067866
2841119377
บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1809
1000001023
0208
3101306408
1943027118
บริษัท เดียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1810
1000001021
0208
3101000634
0211113115
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1811
1000000994
0208
3101074468
1770569778
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1812
1000000993
0208
3021018139
0851051011
บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1813
1000000950
0208
3102411064
0521484680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1814
1000000950
0208
3102411064
0560014872
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1815
1000000950
0208
3102411064
0520063038
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1816
1000000945
0208
3102479163
0321051997
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.เอ.วิศวกรรมและพานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1817
1000000939
0208
3102916347
1113117376
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1818
1000000939
0208
3102916347
1113117376
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1819
1000000937
0208
3030356871
0103070190
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสพายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1820
1000000937
0208
3030356871
0017712225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสพายส์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1821
1000000935
0208
3722005735
3541082291
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรภัณฑ์ กาญจนบุรี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1822
1000000934
0208
3102159492
1693043299
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1823
1000000924
0208
3102170978
0061289450
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจแทรคเตอรื
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1824
1000000924
0208
3102170978
1160211882
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจ แทรคเตอร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1825
1000000919
0208
3102845425
214124888
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยการไฟฟ้า
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1826
1000000890
0208
3532003815
5396010827
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวชนการค้าเชียงราย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1827
1000000890
0208
3532003815
5390040473
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวชนการค้าเชียงราย
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1828
1000000888
0208
3962006066
9051700237
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1829
1000000886
0208
3102127910
1063081911
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิมอินเตอร์คอนดิเนนตอล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1830
1000000854
0208
3012074311
0256044317
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา อินเตอร์เทรด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1831
1000000853
0208
3102383521
0031200975
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1832
1000000853
0208
3102383521
0031200975
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเคมีภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1833
1000000840
0208
3102181301
0110055030
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเวนตี้นานาภัณฑ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1834
1000000840
0208
3102181301
0203020011
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเวนตี้นานาภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1835
1000000830
0208
3102022307
0100059888
หจก.ชุนไถ่
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1836
1000000807
0208
3102723136
1886001588
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตุเจริญอินเตอร์เทรด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1837
1000000802
0208
3102002552
037224792
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพอุปกรณ์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1838
1000000570
0208
3101194401
0010770550
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1839
1000000568
0208
3030678171
1463067148
บริษัท ไอดีล เอ็ม แอนด์ ที จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1840
1000000566
0208
3101048193
0892295748
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1841
1000000563
0208
3101416039
3330003041
บริษัท โอทิส เอเวเลเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1842
1000000563
0208
3101416039
0493108001
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1843
1000000562
0208
3101073713
0036085553
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1844
1000000552
0208
3011991411
1813084892
บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1845
1000000543
0208
3101233650
0662050889
บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1846
1000000522
0208
3191004178
0011231792
บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1847
1000000522
0208
3191004178
1371025673
บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1848
1000000515
0208
3101055474
1383083787
บริษัท สยามฟาร์ซูติคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1849
1000000515
0208
3101055474
0196023491
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1850
1000000512
0208
3101727111
0012321218
บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1851
1000000510
0208
3011798768
0571326323
บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1852
1000000503
0208
3011979136
0831154187
บริษัท สตาถา เอเซียติ๊ก จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1853
1000000498
0208
3101086874
0441035195
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1854
1000000494
0208
3101091595
1183109428
บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1855
1000000490
0208
3011666098
0302338157
บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1856
1000000489
0208
3011124420
7261004016
บริษัท วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1857
1000000472
0208
3011711132
0010039546
บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด โอนสิทธิ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1858
1000000472
0208
3011711132
0331055798
บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1859
1000000471
0208
3101042313
1890009903
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1860
1000000471
0208
3101042313
1813003447
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1861
1000000464
0208
3101748079
0271116071
บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1862
1000000463
0208
3104001232
0016095278
บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1863
1000000461
0208
3011476420
0576013099
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1864
1000000460
0208
3101368253
1803067444
บริษัท เมดิทอป จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1865
1000000457
0208
3101188929
0781105309
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1866
1000000454
0208
3101916744
0241024872
บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1867
1000000454
0208
3101916744
1881086445
บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1868
1000000450
0208
3011787618
0710053940
บริษัท ภัสสรชัย ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1869
1000000446
0208
3011658772
1053194526
บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1870
1000000442
0208
3271007099
0626008093
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1871
1000000433
0208
3101358698
1683048217
บริษัท พิบูลย์วิทย์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1872
1000000422
0208
3301022092
3980137066
บริษัท ประเสริฐสินปิโตรเลียม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1873
1000000422
0208
3301022092
6662404345
บริษัท ประเสริฐสินปิโตรเลียม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1874
1000000422
0208
3301022092
4332263647
บริษัท ประเสริฐสินปิโตรเลียม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1875
1000000422
0208
3301022092
3066032701
บริษัท ประเสริฐสินปิโตรเลียม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1876
1000000412
0208
3101569605
0910002010
บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1877
1000000407
0208
3101743722
0311342078
บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1878
1000000401
0208
3101835212
0776002716
บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1879
1000000398
0208
3101101027
0912000251
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1880
1000000396
0208
3101242485
0731010412
บริษัท ไทยเครื่องสนาม (2525) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1881
1000000392
0208
3101123999
0391008141
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1882
1000000383
0208
3011905937
1420614859
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1883
1000000371
0208
3101434286
0991116699
บริษัท ซีที ลิ้งค์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1884
1000000368
0208
3101624304
2003015118
บริษัท ซิตี้ฟิตเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1885
1000000368
0208
3101624304
0461083242
บริษัท ซิตี้ฟิตเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1886
1000000368
0208
3101624304
0753024484
บริษัท ซิตี้ฟิตเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1887
1000000356
0208
3030635754
2691038796
บริษัท ช่อฉัตร จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1888
1000000356
0208
3030229991
1851273705
บริษัท ก๊อปปี้ แมน เรนทอล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1889
1000000352
0208
3141000366
1370063326
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1890
1000000352
0208
3141000366
1112093362
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1891
1000000352
0208
3141000366
3132364475
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1892
1000000344
0208
3011973363
1691174831
บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1893
1000000341
0208
3101031676
0486055612
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1894
1000000272
0208
3012090083
0601289617
หจก. ส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1895
1000000268
0208
3102913735
0961256931
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรันณย์ฉัตร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1896
1000000259
0208
3962000095
9051668112
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางไทยใต้
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1897
1000000259
0208
3962000095
9051313748
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางไทยใต้
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1898
1000000259
0208
3926000095
9276006958
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางไทยใต้
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1899
1000000249
0208
3932000315
3100132373
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีเจริญสถาปัตย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1900
1000000240
0208
3902012119
9281111004
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทวีออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1901
1000000240
0208
3902012119
9280218778
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทวีออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1902
1000000240
0208
3902012119
9281053500
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทวีออยล์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1903
1000000198
0208
3102153469
0516081829
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวัฒนไพศาล
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1904
1000000196
0208
3102104010
0291012639
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรียางยนต์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1905
1000000184
0208
3502023539
5161352140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาวสุพจน์ พานิช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1906
1000000175
0208
3522000183
5091476199
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1907
1000000175
0208
3522000183
5091101799
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1908
1000000153
0208
3101099027
0641300999
บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1909
1000000151
0208
3011732120
0892459616
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1910
1000000151
0208
3011732120
0014063205
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1911
1000000151
0208
3011732120
0011240470
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1912
1000000151
0208
3011732120
0019306046
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด โอนสิทธิ บริษัท อยุธยา แฟ็กเตอริง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1913
1000000151
0208
3011732120
0012963985
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1914
1000000151
0208
3011732120
1776006402
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1915
1000000151
0208
3011732120
1642155907
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1916
1000000151
0208
3011732120
1641006066
บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1917
1000000148
0208
3501001217
3790072957
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1918
1000000145
0208
3101439960
0812287929
บริษัท สิทธิโอโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1919
1000000138
0208
3101853537
1520672013
บริษัท สยามกลการเซลส์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1920
1000000136
0208
3021050986
1930643331
บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1921
1000000129
0208
3101193732
0591357240
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1922
1000000128
0208
3101002850
1886000840
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1923
1000000106
0208
3011138809
3023034387
บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1924
1000000100
0208
3011770818
001088293001
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1925
1000000097
0208
3101754902
0220004978
บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1926
1000000095
0208
3101165340
1183131166
บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1927
1000000093
0208
3011496671
0701063120
บริษัท คีย์แมน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1928
1000000086
0208
3101023794
0272361800
บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1929
1000000085
0208
3101111361
0226047067
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1930
1000000049
0208
3191001016
1086060229
บจก.วี แอนด์ วี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1931
1000000049
0208
3191001016
1880034515
บจก.วี แอนด์ วี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1932
1000000047
0208
3102303079
1382048267
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนาพาณิชย์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1933
1000000036
0208
3101410860
0511108842
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1934
1000000011
0208
3011202029
7161008162
บริษัท กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
1935

ขณะนี้มีข้อมูลผู้ขายทั้งสิ้น 1935 ราย