ข้อมูลผู้ขายทั่วไปทั้งหมด
ค้นหาข้อมูลผู้ขาย

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีข้อมูลผู้ขายทั้งสิ้น 7433 ราย

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ม.ค.54 มีจำนวน ท่าน 


ลำดับ
รหัส
ผู้ขาย
รหัส
กรม
เลขภาษี
เลขบัญชี
ธนาคาร
ชื่อผู้ขาย
สถานะ
1
ฟ'ฟ"
1
1
4111111111111111
ufqswggb
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
2
ฟ'ฟ"
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
3
ฟ'ฟ"
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
4
||cat /etc/passwd
1
1
4111111111111111
mlurwdws
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
5
||cat /etc/passwd
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
6
||cat /etc/passwd
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
7
|dir
1
1
4111111111111111
mlurwdws
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
8
|dir
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
9
|dir
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
10
|cat /etc/passwd#
1
1
4111111111111111
mlurwdws
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
11
|cat /etc/passwd#
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
12
|cat /etc/passwd#
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
13
`cat /etc/passwd`
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
14
`cat /etc/passwd`
1
1
4111111111111111
mlurwdws
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
15
`cat /etc/passwd`
1
1
4111111111111111
mlurwdws
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
16
^(#$!@#$)(()))******
1
1
4111111111111111
vhkuujlv
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
17
^(#$!@#$)(()))******
1
1
4111111111111111
vhkuujlv
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
18
^(#$!@#$)(()))******
1
1
4111111111111111
vhkuujlv
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
19
\
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
20
\
1
1
4111111111111111
ufqswggb
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
21
\
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
22
VA31800000
0208
4101032502
0882110665
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
23
VA30700000
0208
2030700000
4291000116
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
24
VA15800000
0208
2015800000
0596010990
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
25
VA15100000
0208
2015100000
2041085010
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
26
VA14000000
0208
4101034926
1612355071
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
27
VA11600000
0208
4191000108
1471036367
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
28
VA11300000
0208
4101030041
0151328366
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
29
VA11300000
0208
4101030041
0151328366
เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
30
VA10900000
0208
4461000074
4090776910
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
31
V811500000
0208
4030011654
0206048114
เงินทุนหมุนเวียน โรงงานแบตเตอรี่ทหาร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
32
V800800000
0208
4101033561
0456074341
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
33
V190800000
0208
1900800000
0396032672
รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
34
V160700016
0208
1600700016
1371094829
เรือนจำกลางคลองเปรม
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
35
V150900000
0208
4101032021
0271049111
กรุงเทพมหานคร
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
36
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w
1
1
4111111111111111
lycanuga
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
37
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
38
unexisting/../../../../../../../../../../windows/w
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
39
response.write(9954372*9661293)
1
1
4111111111111111
bwvlsmia
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
40
response.write(9327916*9194646)
1
1
4111111111111111
bwvlsmia
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
41
response.write(9050900*9075036)
1
1
4111111111111111
bwvlsmia
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
42
OTU3NTA2
1
1
4111111111111111
chkliqse
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
43
OTQ4NjAw
1
1
4111111111111111
chkliqse
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
44
OTA1NzQ2
1
1
4111111111111111
chkliqse
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
45
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
46
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
47
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3
1
1
4111111111111111
lycanuga
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
48
JyI=
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
49
JyI=
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
50
JyI=
1
1
4111111111111111
ufqswggb
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
51
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./
1
1
4111111111111111
lycanuga
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
52
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
53
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
54
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
1
4111111111111111
slqjyfxr
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
55
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
1
4111111111111111
slqjyfxr
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
56
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
1
4111111111111111
slqjyfxr
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
57
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg
1
1
4111111111111111
sbsktspd
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
58
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg
1
1
4111111111111111
sbsktspd
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
59
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg
1
1
4111111111111111
sbsktspd
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
60
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
1
4111111111111111
rrfvatxg
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
61
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
1
4111111111111111
rrfvatxg
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
62
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
1
4111111111111111
rrfvatxg
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
63
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
1
1
4111111111111111
sbsktspd
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
64
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
1
1
4111111111111111
sbsktspd
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
65
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
1
1
4111111111111111
sbsktspd
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
66
file:///etc/passwd
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
67
file:///etc/passwd
1
1
4111111111111111
lycanuga
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
68
file:///etc/passwd
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
69
๐''๐""
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
70
๐''๐""
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
71
๐''๐""
1
1
4111111111111111
ufqswggb
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
72
ภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏwi
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
73
ภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏwi
1
1
4111111111111111
lycanuga
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
74
ภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏภฎภฎภฏwi
1
1
4111111111111111
lycanuga
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
75
Array
1
1
4111111111111111
fvabodmw
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
76
Array
1
1
4111111111111111
fvabodmw
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
77
Array
1
1
4111111111111111
fvabodmw
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
78
Array
1
1
4111111111111111
vfhfaenp
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
79
Array
1
1
4111111111111111
vfhfaenp
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
80
Array
1
1
4111111111111111
vfhfaenp
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
81
ใh
1
1
4111111111111111
fvabodmw
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
82
ใh
1
1
4111111111111111
fvabodmw
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
83
ใh
1
1
4111111111111111
fvabodmw
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
84
addnew.php/.
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
85
addnew.php/.
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
86
addnew.php/.
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
87
addnew.php
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
88
addnew.php
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
89
addnew.php
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
90
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
91
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
92
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
4111111111111111
vwfnpxvv
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
93
@@vIHlq
1
1
4111111111111111
ufqswggb
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
94
@@QnNwm
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
95
@@MuYKf
1
1
4111111111111111
ufqswggb
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
96
1
1
4111111111111111
lwiuhadn
ยังไม่อนุมัติและยังไม่ยืนยัน
97
1
1
4111111111111111
lwiuhadn
อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว
98
1
1
4111111111111111
lwiuhadn
ยังไม่อนุมัติและยืนยันแล้ว
99