ข่าวล่าสุด... ความคืบหน้า พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3
2
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก
กองบัญชาการกองทัพไทย
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก
กรมการเงินทหาร

 

   

นับจำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ต.ค.52


วิสัยทัศน์


  

 
                                         (เฉพาะระบบ Intranet)

            
   

คู่มือการจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ


<ดาวน์โหลด>
คําขอรับเงินช่วยเหลือผู้เหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด

  • Search
    - ค้นหาสืบค้นข้อมูล ระเบียบ คำสั่ง ต่างๆ
สอบถามปัญหาต่างๆ
text
 
 
 
 
ข่าวปชส
ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ ได้ปรับเพิ่มรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 hot

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494ฯ พ.ศ. 2557
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
 

พรบ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (พรบ.UNDO)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

มาตรา 2 ระบุว่า พรบ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายความว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2557
แต่เนื่องจากวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันอาทิตย์
ท่านที่ประสงค์จะ undo. สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับแบบฟอร์มต่างๆ
และ
สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557-30 มิถุนายน 2558
การจ่ายเงินคืนจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
เพราะสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง ณ 1 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ได้ ที่นี่

hot การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบด้านการเงิน บก.ทท."
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 กรมการเงินทหาร
และระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

ความคืบหน้า ... hot
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร เหล่าทหารการเงิน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.57new

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จก.กง.ทหาร เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของ บก.ทท." ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิ.ย.๕๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทหาร และโรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี new

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รอง จก.กง.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของ บก.ทท." ในการมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๗


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จก.กง.ทหาร และกำลังพล กง.ทหาร ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
เมื่อ 10 เม.ย.57 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถาปนากรมการเงินทหาร ครบรอบปีที่ 23 เมื่อ 21 มี.ค.57

            แบบฟอร์มฯ ระเบียบฯ คำสั่งฯ ราชกิจจาฯ เกี่ยวกับกรมการเงินทหาร
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ.... hot

ประกาศ / หนังสือกระทรวงการคลัง / ข่าวสารประชาสัมพันธ์... hot

ข่าวล่าสุด ..... hot

   
 
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้าน
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย กบข กรมสรรพากร
 
 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02 572 1616 - 17