ติดต่อกองพัฒนาระบบงานการเงิน Tel: 02-5831022 | E-Mail: fsd@rtarf.mi.th


หน้าหลัก กรมการเงินทหาร พัฒนาระบบงานการเงิน สิทธิข้าราชการบำนาญ ติดต่อกรมการเงินทหาร

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี»

ค้นหาและติดตามการวางฎีกา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี
เพื่อความสะดวกในการค้นและ ติดตามฎีกาของส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะระบบอินทราเน็ตเท่านั้น)

โปรแกรมสนับสนุนงานการเงิน »

โปรแกรมสนับสนุนงานการเงิน
เครื่องมือสำหรับสนับสนุน การทำงานและ
อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน


คู่มือและเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน »

คู่มือและเอกสารแนะนำต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารแนะนำให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

 


 

รายงานและสถานภาพเงินงบประมาณ»

สถานะการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน เงินกันเงินขยาย
ของส่วนราชการใน บก.ทท.
     -ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการจัดส่งรายงานการเงิน รายงานฐานะเงินทดรอง
ของส่วนราชการใน บก.ทท.
     -ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการรวบรวมสถิติจำนวนฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ในประเทศ ตั้งแต่ ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมการเงินทหาร

การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) »

แผนการพัฒนาระบบราชการ คำรับรองการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมการเงินทหาร

ค่านิยม 12 ประการ
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

การฝึกอบรมของกรมการเงินทหารประจำปี 2558 »

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของกำลังพล
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • ระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
  แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  Continue Reading »

 • ระบบอินทราเน็ต บก.ทท.
  Mil-Mail , RTARF mail
  MilDoc
  Continue Reading »

 • อัตราแลกเปลี่ยน
  ธนาคารทหารไทย
  Continue Reading »

 • ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
  Continue Reading »

 • แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
  Continue Reading »